VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Set?ídit podle: Název titulu | Jméno autora | datum zahájení prodeje

Bohuslav Mat?j ?ernohorský
Laudetur Jesus Christus - Hipocondria Ens
Litanie lauretanae - Regina coeli a 8 - Vesperae minus solenne - Fuga F dur - Quare Domine irasceris - Fuga a moll - Regina coeli - Toccata C dur - Quem lapidaverunt - Laudetur Jesus Christus

?ernohorský žil dlouho v pov?domí p?edevším jako varhanní skladatel, až jej hudební d?jepisectví nakonec povýšilo na ?eského Bacha… Jen náro?nou, tak?ka detektivní prací se poda?ilo rekonstruovat základní okamžiky jeho života a rozluštit alespo? z?ásti otázku, která dodnes nepozbývá na dráždivosti – kdo byl Bohuslav Mat?j ?ernohorský?
Musicus salutaris
350 K?  CD
8595017414121
více informací
Jan Ignác František Vojta
Musicus salutaris

Anima mea dilecta, Sonata 1 - 3, Threnodia hujus temporis, Parthia amabilis, Arietta cordialis
World premiere recording

Hana Blažíková – soprán; Marta Fadjevi?ová – soprán; Hasan El-Dunia – alt; Marek Olbrzymek – tenor; Michael Pospíšil – bas 

La Gambetta 
Elen Machová – housle, viola, viola da gamba; V?ra Mikulášková – viola da gamba; Monika Knoblochová – virginal; Miloslav Študent – arciloutna; Karel M?uk – klarina; Jaroslav Rou?ek – klarina; Martin Kalista – housle; Chiara Granata – troj?adá harfa; Pietro Prosser – galizona, barokní kytara; Dennis Brauer Iversen – violon; Adam Viktora – varhanní positiv; Petr Kalousek – barokní timpány

František Ignác Antonín T?ma
Triové sonáty

Sinfonie, partity a sonáta
sv?tová premiéra nahrávky na dobových nástrojích


Josef Myslive?ek
Smy?cové kvintety

Quintetto I (in G)
Quintetto II (in Es)
Quintetto III (in C)
Quintetto IV (in A)
Quintetto V (in F)
Quintetto VI (in B)
Sinfonia a quatro voci (in Es)

Pro arte antiqua Praha: Václav Návrat, Jan Šimon, Ivo Anýž, Jaromír Pávi?ek, Petr Hejný

Josef Antonín Plánický
Opella ecclesiastica
(cyklus 12 duchovních kantát)
 
Ludmila Vernerová: soprán, Marta Be?a?ková: alt, Zden?k Harvánek: bas
Musica Bohemica, ?ídí Jaroslav Kr?ek
sv?tová premiéra nahrávky

Jaroslav T?ma
Varhanní improvizace

Osm varhanních improvizací Jaroslava T?my poskytuje mistrovskou, široce naz?enou konfrontaci s historií i sou?asností hudební kultury. Už sám nápad je jedine?nou výzvou takzvané vážné hudb?, v níž se improvizace jako um?ní napojené na nezprost?edkované tv?r?í zdroje tak?ka vytratila. T?movy kreace však sm??ují dál: nejenže je v nich p?edvedena dovednost, která koneckonc? – našt?stí – po?ád ješt? pat?í k odborné výbav? každého varhaníka. Promlouvá z nich mnohasetletá, jedine?n? komplexní zkušenost „královského“ nástroje.

Nová generace a st?edovevropské varhany ?ty? staletí
290 K?  350
8595017421426
více informací
Nová generace a st?edovevropské varhany ?ty? staletí

Egedacher 1732, Späth 1750, Výmola 1760, Sauer 1874, Schlag & Söhne 1899, Schuke 1905, 1908, Šlajch 2004, 2013, Mathis 2014

hrají Ludmila Dvo?áková, Peter Höngesberg, Michaela Ká?erková, Vladimír Kopá?ik, Juraj Mi?únek, Ivana Michalovi?ová, Marek Mosnár, Daniel Knut Pernet, Marie Pochopová, Juraj Slovík, Tomasz Soczek, Pavel Svoboda, Ond?ej Valenta, Marie Zahrádková, Iveta Za?ková

Varhany b?evnovského kláštera

Figurální hudba benediktinských autor? b?evnovsko-broumovského arciopatství 18. století / Johann Valentin Rathgeber, Georg Christoph Wagenseil, Wenzel Gunter Jacob, Josef Mentzel, Erasmus Mentschel, anonymové

Robert Hugo: varhany, Hana Blažíková: soprán, Markéta Cukrová: alt, Jaromír Nosek: bas
CAPELLA REGIA PRAHA, ?ídí Robert Hugo

< p?edchozí
1 2 3 4 5 67 8 9 10
11..19 následující >

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net