VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Set?ídit podle: Název titulu | Jméno autora | datum zahájení prodeje

Varhanní hudba
Není k dispozici
290 K? CD
Fischer, Vogt
Varhanní hudba

Johann Caspar Ferdinand Fischer, Mauritius Vogt

Adam Viktora - varhany
spoluú?inkují Gabriela Eibenová - sopran, Petr Wagner - viola da gamba, Jan Krej?a - teorba

Moteta, offertoria, arie
290 K?  CD
8595056601445
Jan Josef Ignác Brentner
Moteta, offertoria, arie
Gabriela Eibenová: soprán, Hasan El Dunia: alt, Jaroslav B?ezina: tenor, Martin Prokeš: tenor, Mathias Gerchen: bas, Marian Krej?ík: bas, Ensemble Inégal ?ídí Adam Viktora

Znovuobjevování neprávem zapomenutých skladatel? a jejich hudby je krásným zážitkem i dobrodružstvím zárove? a toto CD dává poslucha?i obojího. J. J. I. Brentner (1689 1742) byl jedním z nejúsp?šn?jších ?eských skladatel? své doby (m??eno po?tem vydaných skladeb tiskem). Jeho hudba se prost?ednictvím misioná?? dostala až do Jižní Ameriky a p?esto po jeho smrti se propadla do naprostého zapomn?ní na více jak ?tvrt tisíciletí. Interpreta?ní náro?nost krásných melodií dává tušit vysokou úrove? tehdejších hrá?? a zp?vák?.
Sonáty pro flétnu
290 K?  CD
8595056601452
Ji?í ?art
Sonáty pro flétnu
Václav Kunt: p?í?ná flétna (Sankyo)
Petr Hejný: violoncello (Pellegrino Zanetto, 1583)
Monika Knoblochová: cembalo (Michael Scheer, podle Benoista Stehlina, 1760)

Jedná se o dalšího z ?ady zapomenutých vynikajících ?eských muzikant?, kte?í p?sobili v osmnáctém století v cizin? a spoluvytvá?eli nový hudební styl – klasicizmus. Sou?asník Stamice a Bendy, který p?sobil u berlínského dvora spole?n? s F. E. Bachem a posléze v Mainnheimském orchestru jako houslista a po Stamicove smrti jako kapelník. ?art z?stává ve svých flétnových sonátách na p?l cesty mezi barokem a nastupujícím klasicizmem. Nahrávka je sv?tovou premiérou.
Hudba pro harfu
290 K?  CD
8595016601391
Petr Eben
Hudba pro harfu

Risonanza, Songs to go with the lute, Duettini, Six love songs, Ordo modalis, Greek dicitionary

Kate?ina Englichová: harfa, Jana Tetourová: mezzosoprán
Jaroslav Šaroun: klavír, Jan Machat: flétna, Radek Hrab?: hoboj

Skladby pro cembalo 20. století
290 K?  CD
8595016601384
Zuzana R?ži?ková
Skladby pro cembalo 20. století
Viktor Kalabis: Akvarely, op.53, Preludio, Ara e Toccata
Bohuslav Martin?: Sonate pour clavecin, Deux pieces de clavecin, Deux Impromptus pour clavecin
Jan Rychlík: Hommaggi Gravicembalistici
Peter Miegg: Pour le clavecin
Béla Bartók: 3 bulharské tance z cyklu Mikrokosmos (kniha VI)

Zatím poslední nahrávka mezinárodn? uznávané cembalistky Zuzany R?ži?kové, jež je nerozlu?n? spjata p?edevším s hudbou J. S. Bacha, p?edstavuje cembalo v skladbách autor? 20. století, s kterými slavila úsp?ch na japonském turné v roce 1997. Nahrávka, která obsahuje n?kolik sv?tových premiér, byla po?ízena v lednu 1998 na moderní nástroj odpovídající svou dispozicí charakteru skladeb.
Sonáty pro housle a continuo, BWV 1020 - 24 a 1031
290 K?  CD
8595056601438
Johann Sebastian Bach
Sonáty pro housle a continuo, BWV 1020 - 24 a 1031

Ivan Ženatý: housle (mistrovský nástroj Princ Oranžský od Guiseppe Guarneriho del Gesu, 1743)
Zuzana R?ži?ková: cembalo (Jan Be?i?ka Stanislav Hüttl, podle modelu Pascala Taskina ,1769 Pa?íž)
Petr Hejný: viola da gamba (R. Langhammer, 1970, kopie n?meckého originálu)

Nahrávka Bachových mén? známých sonát dává nahlédnout do tvorby nejen Bacha otce, ale i jeho syn?. A? skladby byly p?vodn? p?ipsány Johannu Sebastianovi a dostaly i katalogová ?ísla BWV, dnes se muzikologové domnívají, ?e autory n?kterých z nich mohli být i jeho synové. Jisté zpochybn?ní autorství v ?ádném p?ípad? neumen?uje jejich krásu, která je umocn?na virtuosním p?ednesem všech hrá??.

Sonáta A dur, Schelomo
290 K?  CD
8595016601407
Franck, Bloch
Sonáta A dur, Schelomo

Kryštof Lecian: violoncello, Jan Niederle: klavír

Frankova sonáta A dur i Blochovo Schelomo pat?í k vrchol?m sv?tové cellové literatury pro efektní p?sobení na poslucha?e i pro velké interpreta?ní nároky. Nahrávka je záznamem strhujícího koncertu bez jediného st?ihu a p?itom po stránce interpreta?ní i zvukové snese ty nejp?ísn?jší srovnání s kteroukoliv studiovou nahrávkou. Violoncellista Kryštof Lecian byl pro svoji hrá?skou virtuozitu za?azen ve svých 24 letech do slovníku sv?tových muzikant? How in Music and Musicinan - Cambridge.

24 Capricci, op. 1
290 K?  CD
8595056601377
Nicolo Paganini
24 Capricci, op. 1

Jana Herajnová: housle (Felicce Beretta, 1779)

Nahrávka všech 24 Paganiniho capriccií v podání Jany Herajnové, sólistky ?eského noneta. Interpreta?ní p?ístup houslistky i dobové italské housle se st?ívkovými strunami vytvá?ejí autentický zvuk nahrávky, která nás zavede do hudebních salónu za?átku 19. století.

< p?edchozí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
následující >

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net