VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

ŽIVOT S CEMBALEM / František Vyhnálek
Giedré Lukšaité-Mrázková & Jaroslav T?ma

 

F10155   [8595017415524]   vyšlo 7/2007

  CD1
  Giles Farnaby
  (c.1563 – 1640)
 1. For two virginals (ze sborníku The Fitzwilliam Virginal Book)    1:09
  Giedré Lukšaité-Mrázková, Jaroslav T?ma – dva italské virginaly

  William Byrd (c. 1540 – 1623)
 2. The Bells, ground for keyboard [MB 38]    6:36
  Jaroslav T?ma – italský virginal

  Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
 3. Toccatta undecima (Il Secondo libro di toccate, canzone, versi d'hinni… 1637)    5:13
  Jaroslav T?ma – jednomanuálové italské cembalo

  Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621)
 4. Fantasia chromatica    8:33
  Giedré Lukšaité-Mrázková – dvoumanuálové vlámské cembalo (Andreas Ruckers)

  Girolamo Frescobaldi
 5. Toccatta decima (Il Secondo libro di toccate, canzone, versi d'hinni… 1637)    5:05
  Jaroslav T?ma – jednomanuálové n?mecké cembalo

  Louis Couperin (c. 1626 – 1661)
  Suita A dur
 6. Prelude [M8]    1:57
 7. Courante [M112]    2:00
 8. Sarabande [M113]    2:43
 9. Gigue [M114]    1:40
 10. Pavanne fis moll [M120]    4:15
  Giedré Lukšaité-Mrázková – dvoumanuálové francouzské cembalo

  Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
 11. Chacone G dur, HWV 435    12:17
  Jaroslav T?ma – jednomanuálové italské cembalo

  Josef Antonín Št?pán (1726 – 1797)
  Sonáta D dur, op. 3/3
 12. Allegro moderato    3:59
 13. Andante non molto    3:43
 14. Minuetto (Tempo moderato)    2:48
 15. Inglese (Allegro)    2:11
  Giedré Lukšaité-Mrázková – dvoumanuálové vlámské cembalo (Johannes Ruckers)
  CD2
  Johann Sebastian Bach
  (1685 – 1750)
 1. Preludium & Fuga Fis dur, BWV 882    5:45
  (Das Wohltemperierte Klavier, Buch 2, No. 13)
 2. Toccata fis moll, BWV 910    11:26
  Giedré Lukšaité-Mrázková – dvoumanuálové vlámské cembalo (Andreas Ruckers)

  Chorální preludia (Clavier-Übung III)
 3. Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672     1:29 
 4. Christe, aller Welt Trost BWV 673    1:16 
 5. Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 674    1:14 
 6. Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 675    3:42 
 7. Fughetta super: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 677    1:04 
 8. Fughetta super: Diess sind die heil'gen zehn Gebot' BWV 679    2:14 
 9. Fughetta super: Wir glauben all' an einen Gott BWV 681    1:24 
 10. Vater unser Himmelreich BWV 683    1:41 
 11. Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 685    1:25 
 12. Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687    4:34 
 13. Fuga super: Jesus Christus unser Heiland BWV 689    3:42
  Jaroslav T?ma – jednomanuálové n?mecké cembalo

  Koncert pro dv? cembala c moll, BWV 1060 
 14. Allegro    5:16 
 15. Adagio    5:18 
 16. Allegro    3:38
  Giedré Lukšaité-Mrázková – dvoumanuálové vlámské cembalo (Andreas Ruckers)
  Jaroslav T?ma – dvoumanuálové vlámské cembalo (Johannes Ruckers)

Life With A Harpsichord - Lukšaité-Mrázková, T?ma 119
1.
For Two Virginals 1:09
2.
The Bells 6:34
3.
Toccatta undecima 5:13
4.
Fantasia chromatica 8:35
5.
Toccatta decima 5:05
6.
Prelude 1:57
7.
Courante 2:00
8.
Sarabande 2:43
9.
Gigue 1:40
10.
Pavane F Sharp Minor 4:15
11.
Chacone G Major 12:17
12.
Sonata D Major - Alegro moderato 3:59
13.
Sonata D Major - Andante non molto 3:43
14.
Sonata D Major - Minuetto (tempo moderato) 2:48
15.
Sonata D Major - Inglese (Allegro) 2:11
16.
Preludium & fuga F Sharp Major 5:45
17.
Toccatta F Sharp Minor 11:29
18.
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 1:29
19.
Christe, aller Welt Trost 1:16
20.
Kyrie, Gott heiliger Geist 1:14
21.
Allein Gott in der Hoh´ sei Ehr´ 3:42
22.
Fughetta super: Allein Gott in der Hoh´ sei Ehr´ 1:04
23.
Fughetta super: Diess sind die heil´gen zehn Gebot´ 2:14
24.
Fughetta super: Wir glauben all´ an einen Gott 1:24
25.
Vater unser Himmelreich 1:41
26.
Christ, unser Herr, zum Jordan kam 1.28
27.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir 4:36
28.
Fuga super: Jesus Christus unser Heiland 3:44
29.
Concerto For Two Harpsichords - Allegro 5:16
30.
Concerto For Two Harpsichords - Adagio 5:18
31.
Concerto For Two Harpsichords - Allegro 3:38

  
další fotografie

Nástroje:
Italský virginal (c. 1580, anonym), dva r?zné nástroje postavené v letech 2000 a 2001
jeden rejst?ík 8´, rozsah HH – e´´´
(W. Byrd, G. Farnaby – oba virginaly: lad?ní st?edotónové)

Jednomanuálové n?mecké cembalo (c. 1715, anonym, Thüringen), postaveno 1987 jako opus 1
(originál – Bach?v rodný d?m v Eisenachu)
dva rejst?íky 8´, loutna, rozsah HH – d´´´
(G. Frescobaldi – lad?ní st?edotónové, J.S. Bach: Chorály – lad?ní Valotti)

Jednomanuálové italské cembalo (c. 1681, Giovanni Battista Giusti, Lucca), postaveno 2004 
(originál – Germanisches Nationalmuseum, Norimberg)
dva rejst?íky 8´, rozsah C – d´´´
(G. Frescobaldi – lad?ní st?edotónové, G.F. Händel – lad?ní Valotti)

Dvoumanuálové vlámské cembalo (1624, Johannes Ruckers), postaveno 1993 
(originál – Musée d´unterlinden, Colmar)
8´, 4´, 8´, loutna, rozsah GG – e´´´
(J.S. Bach: Dvojkoncert – lad?ní Valotti, J.A. Št?pán – lad?ní Valotti)

Dvoumanuálové vlámské cembalo (1640, Andreas Ruckers), postaveno 1995  
(originál – AR 1640, Hôtel de Croix, Namur)
8´, 4´, 8´, loutna, rozsah GG – d´´´
(J.P. Sweelinck – lad?ní st?edotónové, J.S. Bach: Dvojkoncert – lad?ní Valotti,
J.S. Bach: Preludium & Fuga, Toccata – lad?ní Bach-Barnes)

Dvoumanuálové francouzské cembalo (1769, Pascal Taskin), postaveno 1998  
(originál – Raymond Russell Collection, Edinburgh)
8´, 4´, 8´, loutna, rozsah FF – f´´´
(L. Couperin – lad?ní Valotti)

Dílna Františka Vyhnálka slaví v roce 2007 dvacetileté výro?í existence. Bezprost?edním impulsem, který vedl Vyhnálka k zájmu o stavbu cembal, byla objednávka Pavla Klikara, vedoucího souboru Musica Antiqua Praha, který pot?eboval nástroj využitelný p?i koncertech barokní hudby. Jednalo se tehdy o „prehistorické“ období stavby cembal v Hovor?ovicích, kdy Vyhnálkovými partnery byli Ji?í Vykoukal a Petr Šefl, se kterými v pr?b?hu 80. let postavil n?kolik nástroj? ze stavebnicových díl? zakoupených v zahrani?í.
     Jednomanuálový model „Eisenach“, který postavil František Vyhnálek v roce 1987 po návratu ze stáže u Juergena Ammera v Lipsku, byl teprve jeho skute?ným – bez stavebnicových díl? postaveným – prvním opusem. Po?átky ?innosti dílny byly v dob? reálného socialismu t?žké. Nebylo snadné zakoupit d?evo, stroje, zkrátka vše pot?ebné. Našt?stí se pom?ry po roce 1989 zm?nily. Zájem o Vyhnálkovy nástroje nejen v ?echách, ale p?edevším v zahrani?í p?ekonal veškerá o?ekávání. Po dvaceti letech existence dílny najdeme cembala z Hovor?ovic nap?. v Praze, Brn?, Olomouci, Ostrav?, Plzni, Bratislav?, Vídni, Budapešti, Vilniusu, Pa?íži, Wuerzburgu, Clevelandu, Bostonu, Malmoe, Kyotu. Vlastníky jsou vysoké hudební školy, profesionální cembalisté i hudební nadšenci. Na Vyhnálkových nástrojích koncertovalo mnoho špi?kových sv?tových cembalist?, v rámci pražskojarních festival? nap?. Zuzana R?ži?ková, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Jacques Ogg, Johann Sonnleitner a mnoho dalších.
     V letech 1987 až 2007 postavila Vyhnálkova hovor?ovická dílna celkem 120 nástroj?, z toho tém?? polovinu dvoumanuálových. Najdeme mezi nimi kopie nástroj? francouzských, vlámských, italských, n?meckých, ale také nap?. virginaly anglického ?i italského typu a n?kolik francouzských spinet?, nebo pentagonální spinet italský. V posledních letech jsou Vyhnálkovými zdatnými spolupracovníky Pavel Jouza, Filip Dvo?ák a syn Martin Vyhnálek. František Vyhnálek se v?nuje ?áste?n? i restaurování historických cembal, klavichord? a kladívkových klavír?.
     Cembala pro nahrávku CD byla vybrána tak, aby p?edstavila typovou i zvukovou rozmanitost hovor?ovické produkce v plné ší?i. Dramaturgie je tvo?ena sledem kontrastních hudebních forem, putuje d?ležitými oblastmi Evropy po?ínaje dobou alžb?tinskou až po Víde? století osmnáctého. Druhé CD je v?nováno J. S. Bachovi.

Jaroslav T?ma

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net