VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

NOVA ET VETERA
Gregoriana & Jan Mikušek


GR22  [8588005174022]

gregorian/Fabio Fresi: Psalmus alleluiaticus
gregorian/Mirko Kraj?i: Psalmus 85
Mirko Kraj?i: Ave Maria
gregorian/Ren?te Stivri?a: Psalmus 98 (falsobordone septimi toni)
Vytautas Miškinis: Cantate Domino
Libor D?evikovský: Ave Maria
gregorian/Martin Bako: Psalmus 119 (falsobordone octavi toni)
Rihards Dubra: Ubi caritas
Fabio Fresi: Gustate et videte
Imant Raminsh: Ave, verum corpus
Rihards Dubra: O crux, ave
Ví?azoslav Kubi?ka: Sanctus
Peter Zagar: Stabat mater
Zden?k Lukáš: Pater noster
Javier Busto: Ave Maria
Fabio Fresi: Fortem virili pectore
Ren?te Stivri?a: Caritas numquam excedit
gregorian/Matúš Šimko: Psalmus 126 (falsobordone primi toni)
Zden?k Lukáš: Praedicatio

GREGORIANA, ?ídí Jan Mikušek, chorál ?ídí Marek Klein
sopran: Františka Dor?áková, Renáta Grabanová, Jana Karasová, Andrea Mackových, Lucia Nagyová (guest appearance)
alt: Jaroslava Kleinová, Andrea Meš?anová, Ingeborg Neupauerová, Iveta Rudá
tenor: Marek Klein, Gabriel Szeghy, Matúš Šimko (guest appearance)
bas: Martin Ba?as, Marián Luká? (guest appearance), Martin Vernarský

prezentace

V evanjeliu pod?a Matúša Ježiš v podobenstve vyzdvihuje hospodára, ktorý
zo svojej pokladnice vynáša veci nové i staré - nova et vetera. Po vydaní
nášho prvého CD nosi?a „Tempus adventus“, v rámci projektu „In illo tempore
– hudba v slovenských chrámoch do roku 1600“ sme sa rozhodli, že sa ukážeme
aj v inom svetle a „vynesieme z našej pokladnice“ aj to nové, ?o tam máme.
Základom tohto CD sa stal repertoár, ktorý sme pripravili na náš koncert v
rámci festivalu „Ars nova Cassoviae“ v roku 2008. Prípravou tohto koncertu
sa za?ala aj naša spolupráca s dirigentom Janom Mikuškom.

Podstatu nahrávky tvorí sakrálna tvorba sú?asných autorov, zárove? je však
popretkávaná nitkou toho „starého“ v podobe gregoriánskeho spevu, ktorý sa
tu vyskytuje v rôznej podobe: okrem troch pôvodných antifón sa v niektorých
skladbách objavuje v podobe inšpirácie, v iných ako konkrétna citácia a v
?alších ako kombinácia starobylého jednohlasu s moderným viachlasom.

Tri falsobordone na tomto albume (4, 7, 18) vznikli na náš popud. Najstarší
z nich vytvorila Ren?te Stivri?a k spomínanému koncertu v roku 2008, ?alšie
dva boli vytvorené špeciálne pre toto CD. Falsobordone je jedna z techník,
používaných pri slávnostnom prednese žalmov v rámci liturgie hodín,
oby?ajne striedaním jednohlasného a viachlasného verša. Tento spôsob sa
za?al používa? v priebehu 15. storo?ia a hojne sa (popri iných formách)
používal ešte v 18. storo?í. V rámci našej liturgickej praxe v košickej
katedrále túto formu aj z praktických dôvodov radi využívame; z toho
vznikla inšpirácia pre vznik novodobých falsobordone. Vo všetkých troch
prípadoch autori vytvorili nieko?ko „hudobných vzorcov“, ktoré je možné
aplikova? na jednotlivé verše žalmu. Predkladaná podoba je u každého z nich
výberom dvoch striedajúcich sa modelov.

Na základe rovnakej výzvy vznikol aj Psalmus 85 Mirka Kraj?iho, ktorý síce
nevytvoril falsobordone, iba sa ním nechal inšpirova?. Vzh?adom na krátkos?
?asu, ktorý sme mali pri nahrávaní k dispozícii hrozilo, že sa na CD
nedostane; sme ve?mi radi, že sa táto hrozba nenaplnila. Jednohlasné nápevy
použitých antifón a žalmov pochádzajú z gregoriánskeho repertoáru (8. – 10.
storo?ie); vybrali sme ich tak, aby textovo korešpondovali s inými
skladbami na tomto albume. Našim konkrétnym zdrojom bolo Graduale Simplex.

--- --- --- 

*Jan Mikušek* (*1970 Valašské Mezi?í?í) študoval na konzervatóriu v Brne
dirigovanie a hru na cimbal, v štúdiu dirigovania pokra?oval na pražskéj
AMU, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair, Rusalka,
pre Divadlo J. K.Tyla v Plzni zaranžoval a  naštudoval rockovú operu A.
Rybnikova Juno a Avos. V roku 1991 sa stal dirigentom MPS Beseda vo
Valašském Mezi?í?í a sú?asne druhým dirigentom ?eského filharmonického
zboru Brno (do r. 1993). Od roku 2000 je zbormajstrom zboru Vox
Nymburgensis. (Zlaté pásmo z Medzinárodnej zborovej sú?aže duchovnej hudby
v Námestove (2005) Cena pre najlepší zahrani?ný zbor na medzinárodnej
sú?aži GAUDE CANTEM v Bielsku-Biale v Po?sku (2007), v roku 2011 zví?azil
Vox v sú?aži Medzinárodného zborového festivalu hudebného romantizmu vo
Vlachovom B?ezí (hlavná cena prof. Václava Matouška a Cena za prevedenie
?udovej piesne).

Po?as štúdií sa za?al venova? aj spevu, najprv u Marcyna B. Sczyci?ského,
následne u Terézie Blumovej. Pravidelne sa zú?ast?oval na majstrovských
kurzoch u Maria van Altenu. Ako spevák sa zaoberá interpretáciou tzv.
starej hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello, Collegium vocale
1704 at?.), spolupracoval s Ji?ím Stivínom a vystupuje s olomouckým súborom
Ensemble Damian v operách T. Hanzlíka a V. Zouhara. V mužskom kvartete
Affetto svoj záber rozširuje aj o hudbu sú?asnú a experimentálnu (diela M.
Št?dro?a, M. Košuta, J. Meisla, A. Pärta a ?alších).

Je stálym hos?om Národného divadla v Prahe. Stvárnil postavu Dominika Haška
v opere M. Smolka Nagano, rolu Hephaestiona v Hanzlíkovej opere Slzy
Alexandra Velikého, dvojrolu Agáty a Dargelosa v opere Phillipa Glassa Les
enfants terrible. V sú?asnej dobe tu vystupuje po boku Sone ?ervenej v
opere A. B?ezinu Zítra se bude, pojednávajúcej o procese s Miladou
Horákovou. Za svoj výkon bol nominovaný na cenu Alfreda Radoka.

Jan Mikušek je tiež spoluzakladate?om Medzinárodného festivalu cimbalu vo
Valašskom Mezi?í?í. Ako aktívny hrá? na cimbal premieroval celý rad
skladieb napísaných pre tento nástroj. www.voxnbk.cz, www.affetto.cz

*Vokálny súbor Gregoriana* bol založený na jese? roku 2004. Jeho ?lenovia
odvtedy pravidelne ú?inkujú pri latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alžbety
v Košiciach. Repertoár súboru tvoria okrem gregoriánskeho chorálu najmä
renesan?ná a stredoveká polyfónia, ale aj sú?asná chrámová zborová tvorba.
Okrem ú?inkovania pri liturgii súbor vystupuje aj koncertne, najmä v
Košiciach a okolí. ?lenovia súboru sú amatérski speváci so speváckymi
skúsenos?ami z iných zborov. Vedúcim súboru je *Marek Klein* (1969).
Gregoriánskemu chorálu sa s rôznou intenzitou venuje od roku 1992. Popri
samoštúdiu a liturgickej praxi absolvoval nieko?ko kurzov a podujatí
súvisiacich s gregoriánskym chorálom pod vedením osobností ako Ji?í Hodina,
David Eben, Louis-Marie Vigne, Alberto Turco, Nino Albarosa, Dom Yves-Marie
Leliévre. Podie?a sa aj na organizovaní podujatí tohto druhu.

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net