VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

TEMPUS NATIVITAS
Gregoriana, Jan Mikušek, Marek Klein


GR39  [8588002174039]  * TITUL JE VYPRODANÝ *

invitatorium Christus natus est nobis
Phillipus de Monte: Kyrie (Missa sine nomine)
Phillipus de Monte: Gloria (Missa sine nomine)
sequentia: Eia recolamus
hymnus: A solis ortus cardine
antiphona: Nesciens Mater - psalmus: 112
antiphona: Natus est nobis - psalmus: 111
antiphona: Hodie Christus natus est
Michele Varotto: Magnificat sexti toni
Jean Mouton: Hodie Christus natus est                  youtube
antiphona: In prole mater - psalmus: 110
responsorium: Tria sunt munera
Heinrich Finck: Aequalis aeterno
antiphona: Ante luciferum - psalmus: 93
antiphona: Tolle puerum — canticum: Benedictus
lectio cum tropi: Laudem Deo/Popule gentium
cantio (plainchant): Dies est laetitiae
cantio (polyphony): Dies est laetitiae

Sources of plainchant:
    Bratislava Antiphonary I [1]
    Bratislava Antiphonary IIb [6, 7, 11, 12, 14, 15]
    Bratislava Antiphonary IV [1, 8]
    Bratislava Missal I [4,16]
    Canon Blasius’s Psalter [5]

Sources of polyphony:
    Anna Hansen-Schuman’s Codex [10, 13, 15, 18]
    Košice Polyphony Codex I [5]
    Košice Polyphony Codex II [9]
    Košice Polyphony Codex III [2, 3]

GREGORIANA, ?ídí Jan Mikušek a Marek Klein
sopran: Františka Dor?áková, Renáta Grabanová, Katarína Jusková, Jana Karasová, Andrea Mackových
alt: Lucia Ba?asová, Jaroslava Kleinová, Andrea Meš?anová, Iveta Rudá, Alexandra Valen?áková
tenor: Marek Klein, Cyril Rakár, Gabriel Szeghy, Matúš Šimko
bas: Martin Ba?as, Martin Vernarský

a hosté: Matúš Dzurjanin [6, 7, 11, 14], Peter Dzurjanin [6, 7, 11, 14]

Dva roky po vydaní prvého CD z edície "In illo tempore" (v tom ?ase)
prichádzame s druhým CD s názvom "Tempus nativitatis". Cie?om tejto edície
je oživenie zborníkov jednohlasnej a viachlasnej liturgickej hudby z územia
dnešného Slovenska do roku 1600. Viano?ný repertoár je v našich zdrojoch
zastúpený o nie?o bohatšie ako adventný, najmä ?o sa týka vokálnej
polyfónie. Okrem rýdzo viano?ných spevov sme samozrejme zaradili aj spevy,
ktoré sa používajú po?as celého roka, ako sú žalmy, ?asti omše, alebo
magnificat.

Zdrojom chorálnych spevov na tomto CD je najmä Bratislavský antifonár IIb
[6, 7, 11, 12, 14, 15], ?alej sú to Bratislavský antifonár IV [1, 8],
Bratislavský misál I [4,16], Bratislavský antifonár I [1] a Žaltár kanonika
Blázia [5]. Viac sa o týchto kódexoch do?ítate v príspevku Evy Veselovskej.
Z polyfónnych zborníkov sa najviac dostal k slovu tzv. Kódex Anny
Hansen-Schuman [10, 13, 15, 18] ostatné skladby sú z Košických polyfónnych
zborníkov I [5], II [9] a III [2, 3]. O týchto zborníkoch píše vo svojom
príspevku Andrea Meš?anová.

K spolupráci sme prizvali dirigenta Jana Mikuška, s ktorým sme nahrali aj
CD Nova et vetera, vydané tiež v tomto roku.

--- --- ---

JAN MIKUŠEK (*1970 Valašské Mezi?í?í) študoval na konzervatóriu v Brne
dirigovanie a hru na cimbal, v štúdiu dirigovania pokra?oval na pražskej
AMU, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair, Rusalka,
pre Divadlo J. K. Tyla v Plzni zaranžoval a naštudoval rockovú operu A.
Rybnikova Juno a Avos. V roku 1991 sa stal dirigentom MPS Beseda vo
Valašském Mezi?í?í a sú?asne druhým dirigentom ?eského filharmonického
zboru Brno (do r. 1993). Od roku 2000 je zbormajstrom zboru Vox
Nymburgensis. (Zlaté pásmo z Medzinárodnej zborovej sú?aže duchovnej hudby
v Námestove (2005) Cena pre najlepší zahrani?ný zbor na medzinárodnej
sú?aži GAUDE CANTEM v Bielsku-Biale v Po?sku (2007), v roku 2011 zví?azil
Vox v sú?aži Medzinárodného zborového festivalu hudobného romantizmu vo
Vlachovom B?ezí (hlavná cena prof. Václava Matouška a Cena za prevedenie
?udovej piesne).

Po?as štúdií sa za?al venova? aj spevu, najprv u Marcyna B. Sczyci?ského,
následne u Terézie Blumovej. Pravidelne sa zú?ast?oval na majstrovských
kurzoch u Maria van Altenu. Ako spevák sa zaoberá interpretáciou tzv.
starej hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello, Collegium vocale
1704 at?.), spolupracoval s Ji?ím Stivínom a vystupuje s olomouckým súborom
Ensemble Damian v operách T. Hanzlíka a V. Zouhara. V mužskom kvartete
Affetto svoj záber rozširuje aj o hudbu sú?asnú a experimentálnu (diela M.
Št?dro?a, M. Košuta, J. Meisla, A. Pärta a ?alších).

Je stálym hos?om Národného divadla v Prahe. Stvárnil postavu Dominika Haška
v opere M. Smolka Nagano, rolu Hephaestiona v Hanzlíkovej opere Slzy
Alexandra Velikého, dvojrolu Agáty a Dargelosa v opere Phillipa Glassa Les
enfants terrible. V sú?asnej dobe tu vystupuje po boku Sone ?ervenej v
opere A. B?ezinu Zítra se bude, pojednávajúcej o procese s Miladou
Horákovou. Za svoj výkon bol nominovaný na cenu Alfreda Radoka.

Jan Mikušek je tiež spoluzakladate?om Medzinárodného festivalu cimbalu vo
Valašskom Mezi?í?í. Ako aktívny hrá? na cimbal premieroval celý rad
skladieb napísaných pre tento nástroj. www.voxnbk.cz, www.affetto.cz

Vokálny súbor GREGORIANA bol založený na jese? roku 2004. Jeho ?lenovia
odvtedy pravidelne ú?inkujú pri latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alžbety
v Košiciach. Repertoár súboru tvoria okrem gregoriánskeho chorálu najmä
renesan?ná a stredoveká polyfónia, ale aj sú?asná chrámová zborová tvorba.
Okrem ú?inkovania pri liturgii súbor vystupuje aj koncertne, najmä v
Košiciach a okolí. ?lenovia súboru sú amatérski speváci so speváckymi
skúsenos?ami z iných zborov. Vedúcim súboru je *Marek Klein* (1969).
Gregoriánskemu chorálu sa s rôznou intenzitou venuje od roku 1992. Popri
samoštúdiu a liturgickej praxi absolvoval nieko?ko kurzov a podujatí
súvisiacich s gregoriánskym chorálom pod vedením osobností ako Ji?í Hodina,
David Eben, Louis-Marie Vigne, Alberto Turco, Nino Albarosa, Dom Yves-Marie
Leliévre. Podie?a sa aj na organizovaní podujatí tohto druhu.

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net