VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

CODEX SPECIÁLNÍK – Polyphony in Prague around 1500
Cappella Mariana

KTC1571   [8711801015712]   vydáno 2016

Cappella Mariana, um?lecký vedoucí Vojt?ch Semerád 

1. Pane Bože bu? p?i nás - Anonymous 04:08
2. Muteta kokodá? vel ut re mi fa et converso - Bartholomeus Frank 04:38
3. Náš milý svatý Václave - Anonymous 04:14
4. Kyrie fons bonitatis - Anonymous 01:56
5. Gloria Amore dei nezpiwayte ho, prziliss jest lahodne a melodizke - Anonymous 02:25
6. Credo Chargé de deul - Heinrich Isaac 09:02
7. Chorus iste 02:55
8. Sanctus kli?kovo - Flemmik 07:13
9. Miserere nostri Domine - Anonymous 04:43
10. Miserator - Heinrich Finck 03:43
11. Discubuit Jesus - Anonymous 05:44
12. Advocata libera - Johannes Tourout 01:39
13. Benedicta semper sancta - Anonymous 10:00

Rukopisná sbírka vícehlasých skladeb známá pod názvem Codex Speciálník vznikala v Praze v posledních dvou desetiletích 15. století a p?edstavuje dnes jeden z nejd?ležit?jších hudebních pramen? pocházejících z pozdn? st?edov?kých ?ech. Jeho obsah se váže p?evážn? k mešní liturgii utrakvistické církve. V prameni nacházíme též skladby duchovní neliturgické, stejn? jako repertoár ur?ený pro instrumentální provozování. Cappella Mariana p?edstavuje program sestavený z vybraných skladeb, které z v?tší ?ásti dosud stály stranou zájmu interpret?. Výb?r ukazuje rozmanité a ?asto i p?ekvapivé podoby franko-vlámské polyfonie 15. století, vedle skladeb pocházejících ze západní Evropy nebo Itálie tvorbu st?edoevropských autor? a rovn?ž osobité kompozice neznámých domácích hudebník?.

Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci st?edov?kého vícehlasu, renesan?ní polyfonie a vokálních d?l raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným p?ijetím publika, kritika cení p?edevším expresivitu projevu a citlivý p?ístup k práci s textem. Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokálních soubor? se zam??uje na uvád?ní pozapomenutých d?l vrcholné vokální polyfonie z oblasti italské, vlámské ?i anglické renesance. Um?lecky zast?ešuje koncertní cyklus s názvem Postní pátky, navazující na tradici hudebních p?edstavení u k?ižovník? u Karlova mostu.

?leny souboru jsou mezinárodn? renomovaní p?vci, kte?í pravideln? spolupracují se souborem Collegium Marianum a vystupují na prestižních evropských festivalech (nap?. Festival de Sablé, Festival Baroque de Pontoise, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Mitte Europa ?i Bolzano Festival Bozen). Dále se v?nují interpretaci barokní a p?edromantické hudby a ú?inkují na ?eských a zahrani?ních pódiích se soubory jako Bach Collegium Japan, Collegium Vocale Gent, Tiburtina Ensemble, Collegium 1704 a Doulce Memoire. V prosinci 2012 ansámbl vydal svou profilovou nahrávku pod názvem Sacrum et Profanum.

Ansámbl p?sobí pod um?leckým vedením Vojt?cha Semeráda, který po ukon?ení studií na Univerzit? Karlov? v Praze a Conservatoire national supérieur v Pa?íži pokra?uje na papežském institutu Musica Sacra v ?ím? a dále si prohlubuje studium od gregoriánského chorálu až po renesan?ní polyfonii.

Další nahrávka vokálního souboru Cappella Mariana:

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net