VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Karlheinz Stockhausen: Zv?rokruh (Tierkreis)
Ivan Ženatý a hosté

Zv?rokruh 
F1 0030  [8595017403026]
TT- 63:45, vyšlo 2/1993

Stockhausen?v Zv?rokruh je cyklus 12 skladeb inspirovaných znameními zv?rokruhu. Dílo z roku 1975 je ur?eno pro jeden melodický a jeden akordický nástroj, p?i?emž realizace zápisu je do jisté míry svobodná. Ivan Ženatý nabízí verzi, v níž každé znamení realizuje jiný akordický nástroj. Sólové housle naopak procházejí všemi znameními, ovlivn?ny však významem jednotlivých znamení, tak jako charakterem nástroje, který je práv? doprovází...

Ivan Ženatý
Ivan Ženatý - housle
Aleš Bárta - varhany (kostel sv. Jiljí v Praze), Jana Boušková - harfa, Rudolf Dašek - kytara, banjo, Pavel Drešer - akordeon, Josef Hála - klavír, cembalo, celesta, Ji?í Mazánek - sitár, Daniel Mikolášek - vibrafon, marimba, krotaly, zvony

  1. Wassermann / Aquarius   6:08
   Ji?í Mazánek - sitar + Ivan Ženatý - housle
  2. Fische / Pisces   6:13
   Daniel Mikolášek - vibrafon, krotaly + Ivan Ženatý - housle
  3. Widder / Aries   3:12
   Josef Hála - klavír + Ivan Ženatý - housle
  4. Stier / Taurus   4:57
   Pavel Drešer - akordeon + Ivan Ženatý - housle
  5. Zwillinge / Gemin   4:59
   Josef Hála - cembalo + Ivan Ženatý - housle
  6. Krebs / Cancer   3:55
   Rudolf Dašek - kytara + Ivan Ženatý - housle
  7. Löwe / Leo   6:38
   Aleš Bárta - varhany + Ivan Ženatý - housle
  8. Jungfrau / Virgo   4:43
   Jana Boušková - harfa + Ivan Ženatý - housle¨
  9. Waage / Libra   4:38
   Josef Hála - celesta + Ivan Ženatý - housle
  10. Skorpion / Scorpio   2:57
   Rudolf Dašek - banjo + Ivan Ženatý - housle
  11. Schütze / Sagittarius   7:41
   Daniel Mikolášek - marimba + Ivan Ženatý - housle
  12. Steinbock / Capricorn   6:44
   Daniel Mikolášek - zvony + Ivan Ženatý - housle

O hv?zdách, o zv?rokruhu, o Stockhausenovi a jeho melodiích
P?edstava vesmíru z?stává fascinující po tisíciletí. Nespo?etné varianty rozmíst?ní hv?zd v prostoru a ?ase p?ivád?jí celé generace k myšlenkám o lidském duchu a jeho závislosti na nevy??ených zákonitostech sv?ta. Každý z nás je více ?i mén? ovliv?ován skute?ností, že se narodil práv? nyní, každý z nás pátrá ve své minulosti, aby vytušil možnosti budoucí. Každý z nás ob?as hledí na nebe, aby si uv?domil svoji malost a velikost stvo?eného. ___ Pátráme ve svých srdcích nejen proto, abychom poznali sami sebe, ale také proto, abychom pochopili zákonitosti sv?ta, spole?né znaky i odlišnosti jednotlivých subjekt?. Poznáváme p?írodu nejen proto, abychom s ní mohli v souladu žít, ale také proto, aby se nám vyjasnil smysl existence. ___ Také slavný Karlheinz Stockhausen (1928) se zamýšlí a také on sní. Dokonce vytvá?í nové zákonitosti na základ? poznatk? o jednotlivých planetách a hv?zdách, o jednotlivých znameních zv?rokruhu. Stockhausen komponuje pomocí konkrétních tón? abstraktní hudbu, otvírá tak nový prostor pro meditaci a zárove? pro nové, vzrušující poznání. ___ Tak vzniklo roku 1975 dvanáct melodií pro dvanáct znamení zv?rokruhu: „Za?al jsem se zabývat dvanácti lidskými charaktery zv?rokruhu, o kterých jsem dosud nic ur?itého nev?d?l. P?i vymýšlení každé melodie jsem m?l na pam?ti povahy d?tí, p?átel a známých, kte?í jsou narozeni v jednotlivých hv?zdných znameních a studoval jsem d?kladn?ji lidské typy. Každá melodie je te? zkomponována ve všech proporcích v souladu s charakterovou vlastností svého hv?zdného znamení.“ ___ Každá melodie má také sv?j centrální tón (nap?. vodná?, hv?zdné znamení Juliky, mladší Stockhausenovy dcery, má hlavní tón Es, centrální tóny ostatních melodií postupují chromaticky nahoru). ___ Zv?rokruhu nabízí autor mnoho možností. Tak nap?íklad poprvé hrál toto dílo soubor „Percussions de Strasbourg“ v roce 1975. Existuje však také vydání z roku 1976 pro libovolné melodické a harmonické nástroje, dále vydání pro soprán, alt, tenor, baryton a bas s akordickým instrumentem (dosud v n?m?in?, angli?tin? a italštin? – na texty Stochausena), stejn? tak verze pro komorní orchestr nebo verze pro trubku, soprán, basklarinet a bas. ___ Jednotlivé melodie se doporu?uje interpretovat n?kolikrát za sebou, aby vyniknul jejich charakter, je však možné hrát n?kolik melodií sou?asn? v libobvolném tempu nebo melodie transponovat. Jinými slovy interpret se stává na popud autora aktivním spolutv?rcem, který by m?l vkládat do provedení celou svou fantazii, a tak z?eteln? projevit vlastní originální individualitu. ___ Naše nahrávka z roku 1992 (tedy 17 let po vzniku díla) byla zvažována z mnohých stran. Jejím hlavním smyslem se stalo zvýrazn?ní jednotlivých znamení prost?ednictvím rozdílné instrumentace. Podobn? jako p?i pohledu na hv?zdné nebe se stává každý z nás sou?ástí vesmíru, podobn? jako je každá individualita ovlivv?ována svým okolím – stejn? tak i na naší nahrávce prochází jeden melodický nástroj(housle) prom?nami, které symbolizují nástroje harmonické. Jednotící linka houslí však sama o sob? také zaznamenává prom?ny – jednou artikula?ní, dymanické, jindy tempové, transpozi?ní. Jednou je melodie p?enesena plynule, neokázale a prost? v celé své kráse, podruhé je interpretována naopak p?erývav?, vzdychav? nebo úse?n?, jindy zaznívají pouhé její ?ásti, zlomky nebo dokonce jen její centrální tón. Harmonický nástroj nikdy neplní pouhou doprovodnou funkci. Tak nap?. hned v první ?ásti (vodná?) zaznívají úvodní akordy hrané na silár nejprve bez melodie. Teprve potom se ozývají tóny houslí, poté zlomky melodie, aby mohla na vrcholu skladby zaznít celá Stockhausenova verze a op?t zvolna rozplynout do neur?ita. Naproti tomu v ?ásti druhé (ryby) jsou oba nástroje od za?átku do konce spjaty podivným poutem a vytvá?ejí nejr?zn?jší variace pomocí artikulace, akcet?, p?erušování a podobn?. Volba harmonických nástroj? nevycházela pouze z impulsivních pocit? p?íbuznosti (panna-harfa, lev-varhany, váhy-celesta), ale p?edevším z charakteru hudby samotné. Nap?. ?ídká faktura akord? ve znamení Kozorožce odpovídá h?e na zvony lépe než komplikovaná partitura St?elce, pro kterou jsme zvolili marimbu. ___ P?i nahrávce Stockhausenova Zv?rokruhu jsme odhalili mnoho interpreta?ních možností a zárove? také pochopili, že tato „universální hudba“ se dá chápat tisíci zp?soby dalšími. P?inesla nám zamyšlení a s ním i radost, ?áste?né pochopení nebo spíše vytuší smyslu díla. P?inesla nám další d?kaz o kráse vesmíru a jeho nepochopitelnosti.

Ivan Ženatý, Praha 1992

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net