VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Jan Zach (1699 - 1773), Jan K?titel Va?hal (1732 - 1813)
Hudba pro dva klarinety

 


F10092     [8595017409226]
TT - 52:19     vyšlo 9/1999

    Jan Zach: Sonata a tre Stromenti
   1. Andante   3:25
   2. Allegro moderato   3:09
   3. Andante   1:37
   4. Tempo di Minuetto   2:14
    Jan K?titel Va?hal: Six Trios pour deux Clarinettes et Baße, Op. 18
    Sonata in C major
   5. Adagio   0:47
   6. Allegro moderato   2:09
   7. Andante gratioso   2:00
   8. Allegretto moderato   2:33
    Sonata in F major
   9. Allegretto moderato (Comodo)   2:33
   10. Andantino   1:15
   11. Tempo di Minuetto   1:36
    Sonata in B flat major
   12. Allegro moderato   3:22
   13. Adagio   1:07
   14. Allegro moderato   2:59
    Sonata in G minor
   15. Allegretto moderato (Comodo)   3:15
   16. Andantino   1:55
   17. Allegretto moderato   1:45
    Sonata in C major
   18. Allegro (la Chasse)   2:26
   19. Andante gratioso   2:44
   20. Minuetto Moderato   0:54
    Sonata in F major
   21. Allegro moderato   3:11
   22. Andante gratioso   1:33
   23. Presto   2:49

Ji?í Krej?í - klarinet, Wenzel Horák, Praha (po r. 1800)
Luigi Magistrelli - klarinet, anonymous, Bohemia (kolem roku 1840)
Petr Hejný - violoncello, Peregrino Zanetto, Bresciae 1531
          a = 428 Hz

Svým zrodem nejmladší d?ev?ný dechový nástroj - klarinet p?inesl do hudby pastorální barvu zvuku, která vhodn? rezonuje se zp?vnými frázemi hudby ?eských skladatel? 18. století.
     Párové spojení dechových nástroj? - v daném p?ípad? klarinet? - bylo již od dob baroka oblíbené a nacházíme je nap?. v dílech Antonia Vivaldiho, Jean-Philippa Rameau, pozd?ji ve dvojkoncertech Carla Stamitze, Františka Vincence Kramá?e (Krommera) i u jiných skladatel?.
     ?eský hudební skladatel Jan Zach (1699 - 1773) tvo?í svým dílem p?echod z pozdn? barokního do ran? klasicistního slohu. Zna?ná ?ást jeho tvorby je zam??ena ke skladbám s duchovním obsahem a zra?í se v ní hloubavá povaha skladatele. P?estože žil dlouhou dobu na území N?mecka a navštívil opakovan? Itálii, jeho hudba se vyzna?uje ryzí ?eskou melodikou.
     Triová sonáta, která se zachovala pouze v rukopisném opisu na zámku v Duchcov? (v severních ?echách) nese název Sonata a tre Stromenti Del Sign. Giovanni Zach detto il Boemo - viz. vydání z roku 1951 v edici Musica Antiqua Bohemica. Je tím nazna?eno, že p?i jejím provád?ní bylo možné použít i jiné nástroje nežli smy?cové, jak bylo v triových sonátách té doby obvyklé. Podn?tem k úprav? pro dva klarinety a basso byly sonáty op. 18 Jana K?titele Va?hala, psané pro toto nástrojové obsazení. Sonata a tre Stromenti Jana Zacha má ?ty?i krátké v?ty, ve kterých se st?ídá pomalý pohyb s rychlejším v jedné základní durové tónin? s výjimkou t?etí, pomalejší v?ty, která je v tónin? moll. Slohov? p?edjímá komplet Va?halových šesti sonát a zárove? umož?uje srovnání rozdílností i vazeb v hudebním myšlení obou skladatel?.
     V klarinetové literatu?e je znám Jan K?titel Va?hal (1732 - 1813) p?edevším svými sonátami pro klavír a klarinet, nesoucích ve volných v?tách již náznaky raného romantismu. Klarinet, který se v dob? klasicismu t?ší svému nejv?tšímu rozkv?tu, nachází oblibu i u tohoto ?eského skladatele žijícího v emigraci. Dokladem jsou jeho ?etná komorní díla, využívající koncertantn? tento nástroj, v?etn? jeho koncertu pro klarinet a orchestr. Va?hal nem?l snadný život a jako jeden z prvních nezávislých skladatel? musel se i on p?izp?sobovat koncertnímu provozu své doby. Usiloval o široké uplatn?ní svých skladeb a také z t?chto d?vod? zde nalezneme ?astou zám?nu nástroj?. Nap?íklad již zmín?né sonáty pro klavír a klarinet ur?il skladatel rovn?ž houslím ?i viole. Po stylové stránce je Va?halovo dílo nejednotné a vedle vliv? pozdn? barokního a galantního slohu se vn?m objevují i prvky preromantické. Spole?ným rysem celé jeho tvorby je však snaha o poctivou skladatelskou práci a stále p?ítomné rysy ?eské hudby.
     Šest trií, opus 18 vyšlo v Pa?íži kolem roku 1780 ve dvojí verzi, a sice pro klarinet, fagot a basso nebo dva klarinety a basso. Na naší nahrávce zaznívají ve spojení dvou klarinet? s violoncellem jako basso. Zám?na fagotu za klarinet se objevuje v klasicismu z?ídka a z?ejm? zde m?l skladatel na mysli subtiln?jší model francouzského fagotu - bassonu, jak je uvedeno i v titulu skladby. Po formální stránce jsou tria kompletem šesti sonát s adagiovým úvodem, tak jak byl rozší?en v klasicistním slohu. Každá ze sonát je t?ív?tá, p?i?emž úvodní v?ty jsou živ?jší (Allegro moderato) a po kratších volných v?tách následuje vždy tane?ní forma hudby v t?ídobém taktu s výjimkou záv?re?ného Presta. Je to komorní, užitková hudba, která mohla znít i v p?írod? a není vylou?eno, že byla pro tento ú?el komponována - viz. nap?íklad lovecký pochod a názvuky ?eské lidové pastorely v páté sonát?.
     Podobn? jako v p?ípad? sonáty Jana Zacha je i zde zvuk ojedin?lé nástrojové kombinace umocn?n použitím historických nástroj?.

Ji?í Krej?í

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net