VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

St?edov?ké inspirace
Kvinterna

 
F10095     [8595017409523]
TT - 64:47     vyšlo 3/2000

  1. Stvo?itel   5:43
  2. Chaos   1:13
  3. Zem?   2:25
  4. Voda   3:51
  5. Vzduch   3:10
  6. Ohe?   3:52
  7. Rtu?   4:41
  8. Síra (fragment)   0:59
  9. Kámen mudrc?   4:20
  10. E lohenu welohe (žalm)   5:19
  11. On das do mar   5:58
  12. A que por muy gran (fragment)   7:48
  13. Como poden   3:25
  14. A Virgen Santa Maria   3:00
  15. La rosa enflorece   3:14
  16. Cuando el rey Nimrod   5:19
  17. Šofar   0:23

KVINTERNA:
Hana Blochová - zp?v, varhanní portativ; Milan Bílek - perkuse; Pavel Polášek - pumort, zobcové flétny, šofar, santur, sbor; P?emysl Vacek - loutna; Petr Vyoral - sopránová fidula, kvinterna;

a hosté: Dan Dlouhý - perkuse (1 - 7, 9, 10, 16); Petr Filák - arabská loutna "oud" (11 - 13); Lubomír Holzer - perkuse (6, 8, 11 - 14), sbor (13); Michal Sodja - didžeridu(6, 8), šakuha?i, brumle (11,12); Libor Št?tká? - sbor (13); Miloš Valenta - altová fidula (11, 13, 14).

Alchymie je hermetickou naukou o duchovním život? hmoty, jejím vývoji a p?em?nách. Je filosofií i mystikou, od po?átku byla zvána Hudbou. Prokazuje, že hmota od svého zrození skrze Ducha zákonit? sm??uje k zdokonalení... Prvotním tv?r?ím principem existence hmoty ve stvo?ení je podle st?edov?kých alchymist? „?erná madona“. Prvotní hmota - Materia Prima symbolické ?erné barvy je pralátkou stvo?enou Bohem a je nazývána Chaosem. Vše hmotné vzniklo z této pralátky vzájemným p?sobením ?ty? živl? a t?í princip?. Prvotním rozlišením prahmoty jsou dva protich?dné alchymické principy - symbolická Rtu? a Síra. V alchymii se p?erod do prvního duchovního stavu nazývá etapou Rtuti a probíhá symbolicky jako rozpoušt?ní. Je chápán jako ženský princip a jeho barvou je bílá. Záv?re?ný úsek - tzv. mystická smrt je nutnou podmínkou iniciace ducha na cest? k p?íprav? Velkého Díla. Alchymická etapa Síry p?edstavuje mužský princip a syntézu hmoty. Jeho ?ervená barva je barvou živlu ohn?, symbolizuje svrchovanost ducha nad hmotou, moc a apoštolství. St?edov?ká k?es?anská alchymie ji spojuje s krví uk?ižovaného Krista a s apokalyptickou etapou k?es?anstva. Kone?ný apokalyptický p?erod byl nutnou branou vstupu do poslední etapy Velkého Díla, a to k p?íprav? Kamene mudrc?... Oba principy Rtuti a Síry jsou spojovány nebo rozd?lovány t?etím principem - harmonizující energií soli Kamene. Jsou p?sobením protich?dných sil v P?írod? a ve st?edov?ku byly zobrazovány jako bojující ženská a mužská postava s atributy obou princip?. Vznik této nahrávky si vyžádaly širší okolnosti, hudba proto není um?lým výtvorem, je výpov?dí v ?ase. Zpracování mé filosofické a hudební koncepce je výsledkem spole?né práce všech ?len? souboru Kvinterna a jeho host?. Navržená hudební témata jsme rozvád?li na základ? vlastní improvizace, souborových interpreta?ních zkušeností i astrologického p?edur?ení. Autory nosných melodií ?ásti Materia prima pro jednotlivé živly jsou Petr Vyoral (Zem?, fidula, zemské znamení Býka), Pavel Polášek (Voda, santur, vodní znamení Ryb), P?emysl Vacek (Vzduch, loutna, vzdušné znamení Blíženc?). Etnické nástroje Michala Sodji (didžeridu, ohnivé znamení Berana) vytvá?ejí archetypální podklad ?ástí Ohe? a Síra. Výrazov? rovnocennou a v n?kterých ?ástech dokonce dominantní roli zde hraje rytmická složka, která má nejen funkci rytmickotvornou a zvukomalebnou, ale ?asto práv? navozující atmosféru širšího prostoru díla. Kreativní dotvo?ení dalších díl? Materia prima - Chaos, Ohe? - je p?íkladem autorského vkladu Dana Dlouhého (bicí, vodní znamení Ryb) za spolupráce Milana Bílka (bicí, vodní znamení Raka). Rtu? p?edstavující ženský princip - rozpoušt?ní je mojí variací na st?edov?kou mariánskou píse? O virgo splendens z kláštera v katalánském Montserratu konce 14. století, ?ešenou vícedimenzionálním hudebním vrstvením. Dvouhlasý kánon, podpo?ený specifickým zvukem pravidelných úder? na kovové kotlíky, vytvá?í melodicko-rytmický základ probíhající v reálném ?ase, nad nímž se za p?sobivé zvukomalby gong? a dalších kovových bicích nástroj? vznáší dialog pumortu a ženského hlasu. Síra - syntéza jako mužský princip - je vzpomínkovým fragmentem na tvorbu perkusisty Lubomíra Holzera a má zde funkci systémotvornou. Kámen využívá akustického ší?ení alikvotních tón? zp?vu, tibetských mís a úder? gong? v prostoru kapitulní sín? kláštera na hudebním pozadí parlanda magického latinského textu, obsahov? se vážícího ke vzniku Kamene mudrc? a spirituálního zlata. Úvodní sefardská píse? Criador, pocházející ze Špan?lska 13. století, je v?nována Stvo?iteli a oslav? jeho Díla, podobn? tak i záv?re?ný žalm E lohenu Welohe. K tomuto alchymickému hudebnímu cyklu, inspirovanému k?es?anskou a židovskou filosofií a hudbou st?edov?kého Špan?lska s prokazatelnými vlivy Orientu, je p?ipojena také špan?lská dobová hudební produkce. Špan?lské st?edov?ké písn? spadající do oblasti písní typu cantigas pocházejí p?evážn? z 13. století. On das do mar, A que por a Como poden jsou ze sborníku Cantigas de amigo, píse? A virgen Santa Maria pochází z okruhu mariánských písní cantigas de Santa Maria. Také písn? sefardských Žid? La rosa enflorece a Quando el rey Nimrod mají sv?j p?vod ve starém Špan?lsku. Interpretace p?vodní tvorby, stejn? jako nových hudebních improviza?ních ploch, je ovlivn?na setkáváním r?zných kultur, které je pro nás znovuobjeveným inspira?ním zdrojem.

Hana Blochová

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net