VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Miroslav Pudlák (1961) - A Winged Creature

 


F10101     [8595017410123]
TT - 57:45     vyšlo 9/2000

    1. Letím... / I Am Flying... (1985)   19:07
    2. The Last Word (1993)   7:51
    3. A Winged Creature (1994)   12:08
    4. Chandra (1995)   5:52
    5. OM-Age (1998)   12:11

Ensemble Mondschein
Zde?ka Pelikánová - housle (1,5), Veronika Pudláková - flétna (2), Lenka Šimková - flétna (1,5),  
Hanuš Barto? - klavír (1,2,4,5), Kamil Doležal - klarinet (1,4,5), perkuse (5), Pavel Polášek - hoboj (1), Miroslav Pudlák - synthesizer (5), perkuse (5), Ji?í Richter - viola (1,5), Zden?k Šedivý - trubka (1), Radek Širc - violoncello (1,2,4,5)

Pražská komorní filharmonie, ?ídí Miroslav Pudlák (3)
I. housle - Martin Bialas, Alexandra Kadlecová, Dmitrij Samojlov, Jana Svobodová, Miloslav Vrba, Hana Vrbová, Ivana Ferová, Radek Trupl, II. housle - Jan Adam, Lukáš Kroft, Alena Mi?ácká, Ond?ej Skopový, Zöe Vobo?ilová, Lada Šev?íková, viola - Kusama Sayaka, Ludmila Sovadinová, Zden?k Suchý, Stanislav Svoboda, violoncello - Libor Mašek, Lukáš Pospíšil, Petra Pospíšilová, kontrabas - Radim Otépka, Pavel Kl?ka, flétna - Ji?í Šev?ík, hoboj - Vladislav Borovka, Lenka Filová, klarinet - Vojt?ch Nýdl, fagot - Ji?í Jech, lesní roh - Jan Vobo?il, Zden?k Vašina 

Letím... pro 7 nástroj? (1985) je introvertní tichá hudba pro spá?e. Inspirací byl sen - jeho metamorfózy, reminiscence, rozpomínání a zapomínání. Také vytržení a sladké znovuusínání. Hudební motivy se vracejí v pok?ivených variacích, jakobychom se na n? obtížn? rozpomínali a ony nám unikají a prom??ují se p?ed o?ima (tak jako ve spánku, když se hudba ocitá mimo naši v?li a podv?domí samo nabízí variace). Skladba vznikla v dob? mé vojenské služby, kdy spánek byl i nebyl vzácný a p?icházel v kteroukoli denní dobu a v ne?ekaných situacích. V pokynech v partitu?e stojí, že hrá?i se v pauzách nehýbají a setrvávají ve strnulých gestech až do p?íštího hraní, jsou rozesazeni zády k sob?, hrají bez vzájemného kontaktu v pohroužení do sebe. To jim napomáhá v koncentraci na výraz a pro publikum by m?lo navodit hypnotizující dojem. Skladba je roztažená do ší?e, plná ticha a dlouhého doznívání, nástroje z?ídka hrají spolu, spíše se st?ídají v sólech p?erušovaných skupinou smy?c?. Skladba byla napsána pro ?erstv? založený soubor Agon, který ji provedl na mnoha koncertech. Studiovou nahrávku se však poda?ilo po?ídit až po mnoha letech se souborem Mondschein.
The Last Word, pro flétnu, violoncello a klavír (1993). Do programu premiérového provedení jsem napsal toto: "Iritace a nostalgie jsou dv? základní výrazové polohy evokované i samým názvem, který je mnohozna?ný. Sled hudebních gest, majících stále charakter kódy a frenetické vytloukání motorických osminových not, nástroje v rytmickém unisonu, prvky rocku - to je rezolutnost, absence dialogu (kontrapunktu), hluchota (krutost sv?ta). Spíše nostalgicky zn?jí reminiscence na hudební minimalismus, (který možná ješt? ne?ekl své "poslední slovo"), ale nakonec dob?e zapadají do divoké hudební melanže, kde je vše dovoleno." O premiéru se postarala Clara Nováková a její pa?ížské dív?í Trio Salomé.
A Winged Creature (1994) pro orchestr. Název vystihuje p?sobivou vizi z mého snu - zjev jakési neur?ité bytosti s k?ídly, která je zárove? vznešená (winged) i strašná (creature). Sen se dostavil po ?etb? pasáže z Bible o p?edpotopních polobozích "Nephillim" (p?ekládáno jako zr?dy nebo ob?i), kte?í m?li být lidskými potomky padlých and?l?. Forma skladby je sledem p?ti ?ástí nazvaných pracovn?: Vzývání, Let, Zp?v, Tanec, Procesí. Jediným zcelujícím prvkem je r?zn? tvarované hudební gesto, napodobující svist k?ídel. V úvodu je zvukový citát ze Stravinského Ptáka Ohniváka (flažolety na D strunách). Skladba vznikla na objednávku britského orchestru Academy of Saint Martin-in-the-Fields, který ji premiéroval pod mým dirigováním 9.11.1995 v londýnském Queen Elizabeth Hall. Dalších provedení se do?kalo díky londýnskému Jupiter Orchestra (1998) a na festivalu ISCM v Lucembursku (2000).
Chandra (angl. Khandra) pro klarinet violoncello a klavír (1995) má také vícezna?ný název. Je to jméno m?sí?ního démona ženského rodu, ale je to také ruský spleen, opilecká melancholie, (sebe)vražedná nálada. Skladba vyst?ídá dv? výrazové polohy sledující oba zmín?né významy - nejd?íve lunární, mystická nálada, potom quasi barová hudba s nádechem nostalgie. Premiéru uskute?nilo p?íležitostné trio Kamil Doležal, Ji?í Bárta a Patricia Goodson v Eugene v Oregonu na festivalu Music Today v r. 1995.
OM-Age pro 7 nástroj? (1998) - název skladby (?ti "óm ejdž") je složen z jogínské mantry "óm" a anglického "age" = v?k, (jako New Age) - ?ili "v?k ómu". Zárove? to lze ?íst i jako "omáž" (hommage = pocta). Je to moje vlastní verze meditativní hudby a zárove? pocta p?írod? (ekologická hudba), protože mnoho rytmických a tvarových prvk? skladby je odvozeno z p?írody (lety pták?, vlny, tlukot srdce a pod). Tyto mimohudební asociace doprovázejí notový zápis a pomáhají interpret?m dosahovat zcela ur?itý druh nepravidelností, jinak t?žko notovatelných. V záv?ru zazní zvuk z magnetofonového pásku, na n?mž je smy?ka utvo?ená z jednoho taktu z Ptáka Ohniváka (tentýž citát jako ve Winged Creature) - p?irozené harmonické tóny od tónu D p?sobí jako ne?ekaný pohled do skute?né zvukové p?írody, zatímco p?edchozí hudba p?írodu jakoby um?le imituje. Skladba byla napsána p?ímo na míru souboru Mondschein, tak aby si v ní snadný klávesový part zahrál i sám autor.

Miroslav Pudlák

Realizaci této nahrávky podpo?ily Hudební nadace OSA a Nadace ?eský hudební fond.

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net