VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

JESLI?KY, staré nové písni?ky
Váno?ní tane?ky z barokních kancionál?

  

F10103   [8595017410321]   vyšlo 10/2000

Jesli?ky, staré nové písni?ky - Ritornello 70:53
1.
Všickni V?rní K?es?ané 5:42
2.
Nuž And?lí?kové 1:55
3.
Poslyš ó K?es?ané 2:51
4.
Ó Duše má rozmilá 2:45
5.
Já? dám narozenému 4:14
6.
Vítr v pusté oulici 3:15
7.
Toto malé D??átko 5:03
8.
Chtíc aby spal 3:19
9.
Ach kdož Podpal spole?ný 4:03
10.
Maria žal cítila 5:58
11.
Puer natus in Bethlehem 1:39
12.
D??átko se narodilo 1:36
13.
Veselme se všickni nyní 2:26
14.
K Ježíškovi Milá?kovi 4:33
15.
Zavítej k nám Dít? milé 4:14
16.
Usni, usni ctné Poupátko 3:39
17.
Ach m?j milý Ježíšku 3:49
18.
Spanilé z Archy Holubi?ky a) 0:54
19.
Spanilé z Archy Holubi?ky b) 2:24
20.
D??átko rozkošné nám se narodilo 3:04
21.
Narodil se Kristus Pán 2:44

Ritornello, um?lecký vedoucí Michael Pospíšil
Jan Mikušek - alt, cimbálek, hackbrett, positiv
Richard Sporka - tenor, perkuse
Michael Pospíšil - bas, positiv, cink, šalimó
Tomáš Najbrt - loutna, tiorba, barokní kytara, kejdy, nin?ra, sbor
Jan Novotný - basa, harfa, šalimó, gemshorn, fletna, traversa, sbor
Marek Štryncl - violoncello, positiv, sbor
Libor Meisl - housle, sbor

JESLI?KY
staré nové Písni?ky aneb
Barokní Rendez-vous v roce 0


Podívejme se na n?j barokníma ušima: Smrdutý chlívek - jeskyn? za m?ste?kem, ješt? k tomu nejmenším z Davidových, hostila podivnou spole?nost: nezletilá panenka, starý mládenec, p?ihlouplí špinaví pastevci i se svými stády, distinguovaní, te? rozn?žn?lí králové-mudrci-mágové se svými ko?mi a komo?stvem, v?l a osel! A uprost?ed nich To, kv?li ?emu jsou všichni vlastn? tady (a v?bec jsou) - no, skoro nic. Dít?. Kolik se v tom zmatku ješt? motalo And?l?, asi nikdo nespo?ítal. A p?esto je to Nepatrné v jeslích "ten, kterého Nebesa pojmout neposta?í"?1?!
     Sláva a sláma, kadidlo a lejna, myrha a seno, zlato a tma, všechno bohatství Sv?ta a všechna jeho bída, B?h a - ?lov?k. Ten ?loví?ek je samým st?edem rozpor?: B?h-?lov?k, v jeskyni narozen, do jeskyn? nakonec zase pochován, první l?žko Jesle, poslední K?íž. Jak se má Ten, "který tahá ubožáka z lejna a obklopí ho princi, princi svého lidu"?2 ?sám vytáhnout? A ješt? pozd?ji sám sestoupit z K?íže?3?? To není o naivit? ?apkova Pejska a Ko?i?ky?4?. Celá bezmoc mocného. Každého nás n?kde ?eká, jde o to jak si ji ocho?it. Galilejský, narozený v Judsku (z Panny k tomu - ehm, Otec neznámý...), pak ty Herodesovy skety, které sem vlastn? p?ivedl, ilegální úprk do Ejipta, brrr, zem? komár? a poroby. M?li na n?j vztek, i když jim byl takto sympatický?5?. Tolik protiv pohromad?, to se jen tak nevidí! Ostré kontrasty, dávající akci nap?tí a spád, teatralitu užaslému "ó", p?etavují tajemnou látku do domácké, d?v?rn? barokní kancionálové podoby: betlémský hn?j servírují s celou ceremonií barokních kudrlinek. Texty, z nichž je cítit chlév a osobní zkušenost s ním, jsou obuty do dobových tane?ních hit?. Ud?lejte i Vy n?co pro své zdraví a nechte svou Duši vydechnout a prosko?it se! Ostatn? Muzika byla od za?átku p?i tom: dvojí Zv?stování ?lov?ku v "Ave"?6 ?a v "Nebojte se"?7? bylo asi zazpíváno, aby to v?bec pochopili. Anebo byla generální pauza, Ticho. To je také Muzika. Pastý?i s dudami - speciálním muzikoterapeutickým nástrojem na rychlé zatu??ování ovcí?8 ?a také plašákem na vlky?9?, králové se svými truba?i.
     Nejeden z barokních "autor?" - prost?edník?, skladatel? a vydavatel? písní o Narození, nespokojen sám se sebou v tomto Sv?t?, hledal cestu do jiného. Michna možná založením nadace na zaopat?ení t?í chudých žák?-muzikant? (1673), Bridel ošet?ováním umírajících morem, s nimiž sám zem?el (1680), Božan vydáním svého pohrobka "Slaví?ka rajského" (1719), Kadlinský p?etlumo?ením Speeova oblíbeného "Zdoroslaví?ka" z n?m?iny do ?eštiny (1665, 1726...), Holan kamenickou prací v pustin? rozvalin hradu Valdštejn (cca 1695). Toto všechno byly jisté eremitáže - skalní poustevny, brány do podsv?tí a nadsv?tí.
     Také náš hudební p?íb?h poskládaný z nepatrného zlomku barokních "koled" za?íná v Nazarét? oblíbenou písní, "sko?nou" Všickni v?rní..., tj. "Ave", kterou kombinujeme z více pramen?. Michnova skoro neznámá Nuž And?lí?kove / Jiná o Narození Pána Ježíše oslovuje posly nesoucí "?áku", tj. dobrou zprávu, tj. evangelium o Narození. Bridelova Poslyš ó ..., je tím anjelským "Nebojte se". Téhož Ó Duše má rozmilá je pochodem do Betléma. "Ecloga" Já? dám... je dohadováním, trumfováním pastý?? kdo dá víc. O sto let pozd?ji, v pastorelách Ji?ího Ignáce Linka už byli tak chudí, že nem?li co dát a museli to nejprve ukrást! V Krati?kém jednání je Fujavice zabalená do "vo?avého dychání" hovádek a rozn?žní nás sentimentáln? hladkou melodií dvorských dvorných písní a la Thomas Campian (cca 1600). "Ballo dell'Granduca" zakleté ve Váno?ní Roztomilosti naopak vnáší d?stojnost ?adových tanc? jako je pavana. Gagliard? Chtíc aby spal, zlidov?lé, tisíckrát zpronev??ené a rozplizlé se snažíme vrátit kolébavkový pevný rytmický obrys. Známá "Es ist ein Ros' entsprungen", skv?le upravená Michaelem Praetoriem, p?etavena z hymny do "domácké" písn? vyšla 1658 v Bridelových "Jesli?kách" jako Ach kdož podpal. Jako ?ist? pánské hudební seskupení si nem?žeme odep?ít jemný akcent na poesii laktace. Pro? takovou píse? mezi slušnými lidmi nezpívat vážn?, spole?n?? "Lyrnická", poutnická, je balada Út?k do Egypta. Slepí p?vci, vyzbrojení svými lyrami - nin?rami jako pasporty, vycvi?eni ve zp?vu písní o stovkách slok, k?ižovali se zpívanými poselstvími celou Evropu od st?edov?ku až do 20. století. Monotónnost, vnit?ní rytmus, básnivost a snivost - až vizioná?ství není vynálezem baroka, ale barokní litanie jsou jim p?íbuzné. Ješt? jinak p?ímo?arý tém?? hymnus Puer natus in Bethlehem jsme si vyp?j?ili z ciziny, ale vzáp?tí doplnili ?eským p?ekladem a barokn? jemným zpracováním z Božanova kancionálu. "Ponocensko-cimbálovková" intráda Veselme se všickni nyní otvírá poslední blok písní, poustevníka Holana. K Ježíškovi Milá?kovi je sarabanda a odkazuje nás do sv?ta oblíbených dvorských Passacaglií. Zavítej k nám... (z n?mecké sv?tské Mein Herz will ich dir schenken) vydané Bridelem v roce 1658 p?epracoval a vydal roku 1693 Holan a my kombinujeme ob? verse. Znaivizované prvky francouzské galantní hudby, které nás provokují k dozdobování part? v ukolébavce Usni, usni... , p?ík?e kontrastují se syrovostí p?vodn? asi lidové Ach m?j milý Ježíšku, jejíž ?e? už v?rn?ji popisuje betlémskou "šlamastyku". Také zlidov?lá píse? Spanilé z Archy Holubi?ky, nápadn? podobná imitacemi Praetoriov? Nun freut euch, (1621) možná vylétla Holanovi z Vyšehradu do Sv?ta ješt? p?ed vydáním jeho kancionálu a uhnízdila se ve sbírce J. E. Košetického na Strahov?. Anebo byla p?edloha dvakrát r?zn? zpracována? Písni?ka D??átko rozkošné je asi také lidového p?vodu. Když se jí znovu ujme cimbálovka, vyprchá všechna zatuchlost. P?ídavek Narodil se Kristus Pán jist? znáte a neznáte. Ale po jedné, dvou slokách se už jist? (ve stoje, tak jako p?ed "Sametovou revolucí") p?idáte.

Dopsáno v Nebuželích, v chlívku-eremitáži, 8. 7. LP 2000

Michael Pospíšil

N.B.: O ?em to vlastn? všechno má být? A? už v??íme ?emukoliv, vyznáváme cokoliv a t?eba nevidíme - neslyšíme barokn?: ?lov?k, i hloupou?ký, i zrozený do chudoby, je z rodu královského a zaslouží úctu a pé?i, má povolání, i když ho my okolo ješt? neznáme. Takový mali?ký, jako byl B?h, když se sv??il do ušmudlaných rukou Sv?ta, je n?kde v každém z nás. Zp?íjemnit Sv?t každému mali?kému, ne zas jen v?cmi, ale sebou samým, je veliká šance a naše "zásluhy" nám budou p?ipsány k dobru. I tomu, kdo si jinak po?ínal jako Herodesovy "gorily". Já tedy v?nuji tuto nahrávku t?m nenarozeným a t?m nekolíbaným, (echo: nelíbaným).

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net