VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Johann Sebastian Bach
Varhanní knížka (Orgel-Büchlein), BWV 599-644
Jaroslav T?ma

F10156   [8595017415623]   vyšlo 4/2007

Jaroslav T?ma – varhany v kostele sv. Petra, Bruchsal, N?mecko (Vladimír Šlajch, Borovany, 2004)

Orgel-buchlein - Jaroslav T?ma 84:08
1.
Nun komm der Heiden Heiland 1:35
2.
Gott, durch deine Gute 1:13
3.
Herr Christ, der ein´ge Gottes-Sohn 1:59
4.
Lob sei dem allmachtigen Gott 1:02
5.
Puer natus in Bethlehem 1:06
6.
Gelobet seist du, jesu Christ 2:04
7.
Der Tag, der ist so freundereich 1:51
8.
Vom Himmel hoch, da komm´ich her 0:54
9.
Vom Himmel kam der Engel Schar 1:35
10.
In dulci jubilo 1:33
11.
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 0:51
12.
Jesu, mein Freude 3:05
13.
Christum wir sollen loben schon 2:13
14.
Wir Christenleut 1:44
15.
Helft mir Gottes Gute preisen 1:21
16.
Das alte Jahre vergangen ist 2:35
17.
In dir ist Freude 3:07
18.
Mit Fried ind Freud fahr´ich dahin 1:43
19.
Herr Gott, nun schliess den Himmel auf 2:55
20.
O Lamm Gottes, unschuldig 3:31
21.
Christe, du Lamm Gottes 0:52
22.
Christus, der uns selig macht 2:29
23.
Da Jesus an dem Kreuze stund 1:16
24.
O Mensch, bewein dein Sunde gross 6:39
25.
Wir danken dir, Herr Jesu Christ 0:57
26.
Hilf Gott, dass mir´s gelinge 1:32
27.
Christ lag in Todesbanden 1:40
28.
Jesus Christus, unser Heiland 0:58
29.
Christ ist erstanden 4:07
30.
Erstanden ist der heil´ge Christ 0.56
31.
Erschienen ist der herrliche Tag 1:02
32.
Heut´ triumphieret Gottes Sohn 1:31
33.
Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist 1:01
34.
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 1:35
35.
Liebster Jesu, wir sind hier 1:53
36.
Dies sind die heil´gen zehn Gebot´ 1:25
37.
Vater unser im Himmelreich 1:51
38.
Durch Adams Fall ist ganz verderbt 2:20
39.
Es ist das Heil uns kommen her 1:00
40.
Ich ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ 2:40
41.
In dich hab´ich gehoffet, Herr 1:12
42.
Wenn wir in hochsten Noten sein 2:15
43.
Wer nur den lieben Gott lasst walten 1:46
44.
Alle Menschen mussen sterben 1:44
45.
Ach wie nichtig, ach wie fluchtig 1:06

Varhanní knížka Johanna Sebastiana Bacha

Sbírka chorál?, kterou vytvo?il Bach za svého p?sobení ve Výmaru a v jejímž komponování cht?l pokra?ovat v Köthenu, m?la p?vodn? obsahovat 165 chorál?. Nakonec jich zpracoval pouze 45, respektive 46, jelikož chorál Liebster Jesu je zaznamenán ve dvou tém?? shodných versích. D?vodem nedokon?ení sbírky bylo, že ve služb? u knížete Leopolda v Köthenu nem?l už Bach tolik p?íležitostí v?novat se varhanám jako d?íve.
     P?vabný je titulní list sbírky. Bach v n?m píše, že se v knížce dává za?ínajícímu varhaníku návod, jak provád?t chorál r?zným zp?sobem a jak nabýt obratnosti v používání pedálu. Své dílo v?nuje nejvyššímu Bohu ke cti a bližnímu k pou?ení.
     Chorály Varhanní knížky jsou miniaturních rozm?r?. Jedná se o vybroušené perly, které krom? duchaplného polyfonního myšlení prozrazují Bachovo sepjetí s pevnou vírou v Boha. Nikoli jen vn?jší, ale zejména vnit?ní a intensivn? prožívanou. Vn?jší religiozita je dána už rozvrhem zpracovávaných chorál?, které jsou se?azeny podle možného užití v rámci církevního roku. Vnit?ní vyplývá z nezm?rné hloubky hudebního výrazu. Nikdo p?ed Bachem a patrn? ani po n?m nedosáhl tak vycizelovaného kompozi?ního mistrovství polyfonní prací s tématem i protiv?tou, sou?asn? ale i silného emo?ního ú?inku využitím prvk? barokní tónové symboliky. Vzdechy bolesti, téma K?íže, Adam?v pád, and?lská k?ídla, strhující radost, to vše jsou atributy, které Bach dokonale v?lenil do hudby logicky plynoucí, harmonicky bohaté a zárove? p?irozen? zn?jící, povznášející i duchaplné.
     Interpretace rozm?rem sice nepatrných skladbi?ek p?ináší varhaníkovi p?esto o to v?tší r?zná úskalí. Návaznost temp, z?etelnost hlas?, p?ehlednost jednotlivých verš? a zárove? ú?elná stavba hudební fráze, to vše musí být dokonale promyšleno a vyváženo. Jedním z nejv?tších problém? je volba registrace. Panuje pov?ra, že Varhanní knížku je možné vcelku provád?t pouze na velké varhany. To z toho d?vodu, že mnozí v??í na p?ímou úm?ru mezi množstvím rejst?ík? ve varhanách a bohatstvím barev, které takové varhany jsou schopny p?edvést. Bylo by to nadmíru logické, kdyby ale vždy na každých varhanách bylo možné každou teoreticky p?edstavitelnou kombinaci pro žádaný zvuk využít. Opak bývá pravdou. Leckteré rejst?íky se s jinými v?bec nepojí. D?vod? Varhany nejsou stroj, ale um?lecké dílo. Jako se liší Stradivariho housle od výrobku z továrny, stejn? se liší továrn? vyráb?né varhany od mistrovských, které jsou postaveny s nejv?tší rukod?lnou pé?í a s dokonalým smyslem pro intonaci každé píš?aly.
     Varhany Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu u Karlsruhe v N?mecku z roku 2004, které postavil do p?vodní barokní sk?ín? Philippa Seufferta z roku 1769, jsou práv? takovým klenotem. Jejich t?icet zn?jících rejst?ík? ve dvou manuálech a pedále spl?uje dokonale požadavky, jaké klade klasická varhanní polyfonie na ozev píš?al, z?etelnost tón? a rozmanitost barev. Každá tradi?ní i mén? obvyklá kombinace rejst?ík? je zde možná, dokonale zvukov? uspokojivá.
     Kostel sv. Petra v Bruchsalu, poh?ební místo biskup? ze Speyeru, je p?íkladem vynikající klasicistní architektury. Autorem vznosné stavby je Balthasar Neumann z Würzburgu. Akustika k?ížové chrámové lodi s kopulí je bohatá na dozvuk, p?esto k?iš?álov? ?istá. Mým cílem je p?edstavit chorály Varhanní knížky jako hudební celek, který má p?es sv?j charakter ur?itého torza hluboký filosofický smysl. Zárove? ukázat, že vlivy tradi?ního varhaná?ství saského, ?eského ?i v?bec st?edoevropského je i dnes možné p?etavit do podoby nástroje, který ideálním zp?sobem slouží nesmrtelné Bachov? hudb?.

Jaroslav T?ma

Další nahrávky Jaroslava T?my:

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net