VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Johann Sebastian Bach: Sonáty pro flétnu a klávesový nástroj
Yoshimi Oshima & Jaroslav T?ma

Bach – Oshima, Tuma 

F10186   [8595017418624]   vyšlo 10/2010  

J.S.Bach - Yoshimi Oshima, Jaroslav T?ma 68:03
1.
Sonata in B minor_Andante 7:51
2.
Sonata in B minor_Largo e dolce 3:59
3.
Sonata in B minor_Presto (Allegro) 6:38
4.
Partita in A minor_Allemande 3:36
5.
Partita in A minor_Corrente 2:13
6.
Partita in A minor_Sarabande 2:45
7.
Partita in A minor_Bourrée anglaise 1:39
8.
Sonata in E minor_Adagio ma non tanto 3:31
9.
Sonata in E minor_Allegro 3:07
10.
Sonata in E minor_Andante 3:58
11.
Sonata in E minor_Allegro 6:00
12.
Suite in C minor_ Prelude 4:28
13.
Suite in C minor_ Fugue 5:54
14.
Suite in C minor_ Sarabande 4:52
15.
Suite in C minor_ Gigue e double 7:23


K velmi ot?elým klišé pat?í tvrzení, že hudba nezná hranic, spojuje národy, umož?uje porozum?ní mezi lidmi. Jako leckomu jinému i mn? p?inesly životní zkušenosti poznání, o jak hluboké pravdy v daném p?ípad? jde. Japonsky nebo ?esky si s Yoshimi Oshimou moc nepopovídáme, jakýkoli t?etí jazyk má také svá omezení, jedin? v hudb? si m?žeme rozum?t dokonale.
     N?kdo by p?esto o?ekával, že pro ?eského varhaníka a japonského flétnistu bude spolupráce na poli klasické evropské hudby p?inášet ur?itá úskalí. P?inejmenším v latentní rovin? p?sobení r?zných kulturních prost?edí, ve kterých jsme vyr?stali, což by mohlo teoreticky znamenat i náš rozdílný p?ístup k hudb?. Podle úvah mnohých lidí by prý St?edoevropan m?l mít k Bachovi a jeho složité polyfonii vzhledem ke svým ko?en?m jaksi p?irozen? blíž. Jenže uv?domme si, že už dávno nežijeme v prost?edí blahodárn? p?sobícím na lidské tvory kvalitní hudbou a také tichem. Jen málokdo, kdekoli na sv?t?, tedy i na starém kontinentu, má to št?stí, že ho od ko?árku neobklopují zvuky p?evážn? nelibé, a to i v podob? takzvané „hudby“. Hudební nadání jedinc? je ale dáno našimi geny, neseno naším podv?domím eventueln? zušlech?ováno cílen? vyhledávanými okolními vlivy a pílí. V Japonsku je v tomto sm?ru výchozí situace naprosto stejná. Vlastní touha hudebníka po poznávání krásy a kvality je daleko d?ležit?jší než vn?jší prost?edí se všemi tradicemi.
     Hudba Johanna Sebastiana Bacha pat?í ke zdroj?m v oblasti hudebních prožitk? nejušlechtilejším. P?ináší lidstvu uspokojení jak po stránce intelektuální, tak po stránce citové. Má ?ád a rovnováhu, zárove? nadpr?m?rn? emotivní obsah. Na sv?t? je v sou?asnosti jen málo flétnist? hrajících Bacha s takovým zaujetím a tak ?asto na ?etných koncertech, jako Yoshimi Oshima. Díky tomu si vytvo?il k Bachov? hudb? osobitý vztah, který respektuje sv?t barokní polyfonie s jeho plastickým a z?etelným frázováním i výrazové možnosti a krásu zvuku moderní, soudobé flétny.
     Klávesové nástroje jsou v Bachových skladbách sólistovi vždy d?ležitým partnerem. A? se jedná v našem p?ípad? o cembalo v Sonát? h moll, nebo o varhany v sonát? e moll a Suit? c moll, která je úpravou skladby Bachem ur?ené p?vodn? loutn?.

Jaroslav T?ma

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net