VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

?ESKÉ SMY?COVÉ DUO

Händel/ Halvorsen, Fiala, Gliere, Mozart, Paganini, Stamitz, Dvo?ák, Sibelius

 

F10231   [8595017423123]   vyšlo 03/2019 

Lucie Sedláková H?lová - housle, Martin Sedlák - violoncello

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759) / JOHANN HALVORSEN (1864–1935) Passacaglia
JOSEF FIALA (1748–1816) Duett C dur, WV 4.17
REINHOLD GLIÈRE (1875–1956) Osm kus?, op. 39
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Duo G dur, KV 423
NICCOLÒ PAGANINI (1782–1840) Duetto concertante A dur, No. 3
KARL STAMITZ (1746–1801) Duo C dur, op. 19, No. 1
ANTONÍN DVO?ÁK (1841–1904) Humoreska, op. 101, No. 7
JEAN SIBELIUS (1865–1957) Kapi?ky vody (1875)

Czech String Duo 70:26
1.
Passacaglia 6:35
2.
Duett C major Allegro moderato 3:24
3.
Duett C major Menuetto 2:34
4.
Duett C major Allegro 1:03
5.
Eight pieces Prelude 1:46
6.
Eight pieces Gavotte 2:21
7.
Eight pieces Berceuse 2:50
8.
Eight pieces Canzonetta 1:31
9.
Eight pieces Intermezzo 1:45
10.
Eight pieces Impromptu 1:49
11.
Eight pieces Scherzo 3:12
12.
Eight pieces Etude 1:21
13.
Duo G major Allegro 6:51
14.
Duo G major Adagio 3:43
15.
Duo G major Rondo. Allegro 5:40
16.
Duetto concertante A major Allegro 5:53
17.
Duetto concertante A major Polonese. Andantino con brio 2:45
18.
Duo C major Maestoso 4:22
19.
Duo C major Minuetto grazioso 1:59
20.
Duo C major Rondo 3:50
21.
Humoresque op.101 2:43
22.
Water Droplets 1:18

 

Milí poslucha?i,
     máte v ruce v po?adí druhé CD ?eského smy?cového dua, které jsme nahráli k pomyslné oslav? dvaceti p?ti let naší spole?né um?lecké i životní cesty. Repertoár pro housle a violoncello jsme za?ali objevovat již za dob studií na Konzervato?i v Praze a postupn? jej rozši?ujeme dodnes. Pilí?i v p?vodní tvorb? pro housle a violoncello jsou skladby autor? doby klasicismu a pak až 20. století. Ur?itou repertoárovou mezeru máme v 19. století, kdy nebyla napsána žádná významná skladba p?ímo pro housle a violoncello, a tak se v p?ípad? pot?eby uchylujeme k úpravám. Od za?átku jsme byli nadšeni, že hned dv? krásná dua pro housle a violoncello napsal náš oblíbený skladatel Bohuslav Martin?. Tato dv? dua nás provázejí po celou dobu naší kariéry a slavíme s nimi úsp?chy na koncertech u nás i v zahrani?í. V roce 2002 jsme je ob? nato?ili spolu s dalšími díly velikán? 20. století Ravela a Honeggera na naše první CD. Pro druhé CD jsme zvolili dramaturgii spíše klasickou. Vybrali jsme skladby, které rádi a ?asto hrajeme na svých koncertech a mají poslucha?ský ohlas nezávisle na tom, jestli jsou známé ?i neznámé. V p?ípad? duet Fialy, Stamitze a Paganiniho se snad jedná o jejich první vydání na CD v?bec.

     Passacaglii Georga Friedricha Händela (1685 - 1759) jsme pojali jako slavnostní úvodní skladbu našeho CD, i  p?esto, že se v?tšinou hrává až na konci koncert?, nebo dokonce jako virtuózní p?ídavek. Pat?í k nejvíce hraným skladbám našeho nástrojového obsazení. Virtuózní úprava norského skladatele a houslisty Johanna Halvorsena (1864 – 1935) je sice psána pro housle a violu, ale máme pocit, že naše verze pro housle s violoncellem zní ješt? lépe díky v?tšímu rozsahu violoncella. Passacaglia je p?vodn? tanec, který se v dob? baroka vyvinul v tane?n? lad?nou instrumentální skladbu. Jedná se v podstat? o variace nad osmitaktovým basovým základem, p?i?emž každá variace má jiný charakter, jinou náladu i technická specifika. Interpret?m navíc poskytuje p?íležitost k realizaci ješt? dalších vlastních, a? už technických, agogických, ?i zvukových nápad?. P?esto, že je skladba celkem známá, t?žko uslyšíte dv? stejné interpretace.

     Josef Fiala (1748 – 1816) byl typickým všestranným muzikantem období klasicismu. Ovládal hru na n?kolik nástroj?, aktivn? koncertoval a zárove? komponoval. Osobn? se znal s W. A. Mozartem, který si jeho um?ní cenil a pomáhal mu i získávat koncertní p?íležitosti. Duett C dur je jednou z mnoha Fialových komorních skladeb. Je to sv?ží virtuózní dílko plné energie a optimismu. Jelikož byl Fiala také violoncellista, má violoncello netradi?n? vedoucí úlohu tém?? po celou skladbu. 

     Reinhold Glière (1875 – 1956), ukrajinský skladatel n?mecko-polského p?vodu není p?íliš známým autorem, a to ani mezi muzikanty. O to více každého mile p?ekvapí jeho vtipných Osm kus? op. 39 pro housle a violoncello. Dost možná se jedná dramaturgicky o nejzajímav?jší skladbu našeho CD. Každý z Osmi kus? má sv?j charakter. N?které jsou tane?ní, jiné zasn?né, v n?kterých je melodická linka jednoho hlasu doprovázena druhým hlasem, jinde se oba hlasy prolínají ve vzájemném dialogu. Jednotlivé kusy na sebe nijak nenavazují, a proto je možné je hrát i samostatn?. Zajímavostí je, že Gliére se p?vodn? u?il na housle a na Kyjevské hudební škole byl žákem Otakara Šev?íka.

     Duo G dur KV 423 Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791) je skvostem našeho žánru, i když ho hrajeme op?t ve vlastní úprav?, nebo? je p?vodn? psáno pro housle a violu. Part violy je zde daleko svébytn?jší a technicky náro?n?jší než v jiných Mozartových komorních skladbách. P?i využití širšího rozsahu violoncella dostává skladba ješt? další rozm?r a ?adí se tak k vrcholným díl?m svého druhu v?bec. Toto duo má t?i ?ásti stejn? jako dua od Fialy ?i Stamitze. Každá z nich je však d?kladn?ji propracovaná, jak co do obsahu, tak do rozsahu, p?i využití technických i výrazových možností obou nástroj?. Díky tomu pat?í toto duo k našim nejoblíben?jším.

     Ke jménu Paganini se automaticky p?i?azuje slovo virtuóz. Protože vlastn? všechny skladby našeho CD jsou vícemén? virtuózní, tak Paganini nem?že chyb?t. T?i koncertantní duetta (Tre duetti concertanti) Niccoló Paganiniho (1782 – 1840), z nichž na této nahrávce prezentujeme v po?adí t?etí z nich, jsou celkem vzácnou ukázkou jeho komorní tvorby. Paganiniho osobnost je obest?ena mnoha mýty a legendami. Jisté je, že kdyby nebyl sám geniálním houslistou, nemohl by napsat kompozice, které jsou technickým o?íškem i pro houslové virtuózy dnešní doby. Nedá se však ?íct, že by part houslí v uvád?ném duettu byl sólistický a part violoncella doprovodný. Naopak v?tšina míst, kde má violoncello vedoucí hlas, je napsána v houslovém rejst?íku, a tak  musí violoncellista hrát v opravdu vysokých polohách. Duetto má netradi?n? pouze dv? ?ásti.

     Zásadní vliv na vývoj instrumentální hudby v období klasicismu i na nový zp?sob její interpretace m?la tzv. mannheimská škola. P?i mannheimském dvo?e vznikl vynikající orchestr, kde p?sobila ?ada významných ?eských hudebník?. V?d?í osobností byl Jan Václav Stamic. Jeho starší syn Karl Stamitz (1746 – 1801) už se narodil v Mannheimu a šel ve šlép?jích svého otce. Proslavil se po celé Evrop? jako houslista a skladatel. Jeho tvorba obsahuje p?evážn? komorní a koncertantní skladby pro smy?cové i dechové nástroje. Pro naše CD jsme vybrali první z šesti duet pro housle a violoncello op. 19, které je typickou ukázkou jeho tvorby a zárove? již etablovaného nového kompozi?ního stylu období klasicismu.

     Humoresku Antonína Dvo?áka (1841-1904) snad net?eba p?edstavovat. Je jednou z osmi z cyklu Humoresky op. 101 pro sólový klavír v tónin? Ges dur. Její p?vodní verze se zdaleka nehraje tak ?asto jako nespo?etné úpravy pro nejr?zn?jší nástrojové kombinace. Charakteristický “hopsavý” rytmus dal vzniknout nepravdivé legend?, že ji Dvo?ák zkomponoval ve vlaku inspirován rytmem jedoucích kol. Každopádn? tato Humoreska pot?ší poslucha?e i nás interprety kdykoliv a kdekoliv.

     Tvorba finského skladatele Jeana Sibelia (1865 - 1957) zahrnuje rozsáhlé symfonické kompozice, které svými melodickými plochami mohou p?sobit n?kdy až p?íliš rozvlá?n?. Jeho “Kapi?ky vody” (nebo snad jemného dešt?) se ovšem této charakteristice zcela vymykají. Jsou totiž Sibeliovou prvotinou, skladbi?kou, kterou napsal ve svých devíti letech. Na našem CD má roli p?ídavku na záv?r našeho koncertu.

     Rádi bychom pod?kovali všem, bez kterých by CD nevzniklo. Hudebnímu režisérovi Jaroslavu Kr?kovi za milou a inspirativní spolupráci, zvukovému mistrovi Karlu Soukeníkovi za perfektní technické zajišt?ní celého nahrávacího procesu, Ond?eji Meleckému za po?ízení fotografií a v neposlední ?ad? vydavateli Vít?zslavu Jandovi za p?ivedení tohoto CD na sv?t.

P?íjemný poslech p?ejí Lucie Sedláková H?lová a Martin Sedlák

?ESKÉ SMY?COVÉ DUO založili houslistka Lucie H?lová a violoncellista Martin Sedlák v roce 1994 b?hem studia na Konzervato?i v Praze. Od té doby již absolvovali mnoho úsp?šných vystoupení, a to nejen doma, ale i na festivalech v zahrani?í (Švýcarsko, Špan?lsko, N?mecko, Rakousko, ?ecko, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Rusko, Argentina, Mexiko). Lucie i Martin jsou absolventy Konzervato?e v Praze a Hudební fakulty Akademie múzických um?ní v Praze. V dob? studií se zú?astnili mnoha mistrovských kurz? a získali i n?kolik ocen?ní v mezinárodních sout?žích. V roce 1998 získali jako duo 1. cenu v sout?ži o nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martin? v rámci Mezinárodní letní akademie v rakouském Semmeringu. Uskute?nili také n?kolik nahrávek pro ?eský rozhlas a jejich koncerty byly snímány i zahrani?ními rozhlasovými stanicemi (nap?. ÖRF 1, Radio Nuevo León Mexiko aj.). Repertoár souboru zahrnuje dua z doby baroka až po sou?asnost. V roce 2002 vyšlo debutové CD ?eského smy?cového dua, pro které interpreti vybrali své oblíbené skladby autor? 20. století (Martin?, Honegger, Ravel). V roce 2019 vychází druhé CD s díly Mozarta, Stamitze, Fialy, Paganiniho, Gliéra, aj. u vydavatelství Arta Music.

Oba um?lci se v?nují jak sólové, tak komorní hudb?. Spole?n? s klavíristkou
Veronikou Böhmovou tvo?í klavírní trio Kinsky Trio Prague. P?sobí v komorním orchestru Praga Camerata, se kterým vystupují i sólov?. ?asto spolupracují s houslistou Pavlem H?lou a s varhanicí Ji?inou Dvo?ákovou Marešovou. S t?mito t?lesy i jako sólisté absolvovali již stovky koncert? na p?ti kontinentech sv?ta a nato?ili n?kolik CD. V letech 2000-2004 byli Lucie a Martin ?leny mezinárodního orchestru „UBS Verbier Festival Orchestra“, kde m?li možnost pracovat s nejlepšími sv?tovými dirigenty a sólisty. Krom? pravidelného hostování na prestižním festivalu ve švýcarském Verbier s tímto t?lesem ú?inkovali na nejproslulejších pódiích celého sv?ta, jako nap?. Carnegie Hall v New Yorku, Musikverein Wien, Teatro Colón v Buenos Aires. Spolupracovali s komorním orchestrem vedeným Maximem Vengerovem.
     V poslední dob? se oba hudebníci v?nují také pedagogické ?innosti a jako lekto?i vedou mezinárodní kurzy komorní hudby.
     Na této nahrávce hraje Lucie Sedláková H?lová na housle italského mistra z 2. poloviny 18. století a Martin Sedlák na violoncello Otakara Františka Špidlena z roku 1928.

www.czechstringduo.webnode.cz 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net