VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Set?ídit podle: Název titulu | Jméno autora | datum zahájení prodeje

A Cultural Archaeology
Není k dispozici
1290 K? kniha
9783791352855
A Cultural Archaeology

Katalog ke kritikou uznávané ECM výstav? v mnichovském Haus der Kunst je hezky vázaná summa vzácných fotografií, záb?r? z film?, obal? alb a jejich návrh? a esej? od Diedricha Diederichsena, Okwui Enwezora, Kodwo Eshuna, Renée Greena, Markuse Müllera, Wolfganga Sandnera a Jürga Stenzla. Kniha obsahuje také kompletní chronologii a diskografii labelu ECM, biografie um?lc? a autor?, jakož i rozsáhlé hovory u kulatého stolu s Manfredem Eicherem, Okwui Enwezorem, Stevem Lakem, Karlem Lippegausem a Markusem Müllerem.


Sestavili Okwui Enwezor a Markus Müller pro Prestel Verlag, 2012
 
Vázaná kniha, 304 stran formátu 23 x 27 cm, 111 barevných fotografií, 127 ?ernobílých fotografií

ECM 40th anniversary catalog
Není k dispozici
780 K? kniha
9784309907840
ECM 40th anniversary catalog
Kenny Inaoka

This remarkable handbook of almost 700 pages, originally conceived to accompany ECM’s 40th year celebrations, includes all of the officially released albums issued on ECM - and its subsidiary JAPO - from 1969 until 2010. Album covers are shown in colour (sometimes with alternate designs), and there is a section of Japan-only releases alongside the full international range of titles, as well as an individual album guide and capsule reviews in Japanese. All discographical information, including titles, musicians, recording locations etc. is in English, so the book will also be useful reference work for the non-Japanese reader/listener, and for collectors in general.

Vydavatel katalogu, Kenny Inaoka, momentáln? šéfredaktor Jazz Tokyo web site, byl v sedmdesátých a osmdesátých letech label manažerem ECM v Japonsku.

700 stránková brožovaná kniha s p?ebalemm má formát 15 x 21 cm, váží 950g a byla vytišt?na v Japonsku.

Horizons Touched – The Music of ECM
2999 K?  kniha
9781862078802
Horizons Touched – The Music of ECM
Lakes & Griffiths
Kniha (450 str., formát A4, pevná vazba, kartonový p?ebal) obsahuje:
- rozhovory s ECM producentem Manfredem Eicherem
- dvacet samostatných esej? o všech aspektech ECM od mezinárodn? uznávaných hudebních kritik? a noviná??
- p?es sto ?lánk? od skladatel?, hudebník?, zvukových mistr? a dalších zajímavých osobností kolem ECM
- kompletní diskografii ECM v?etn? sp?átelených label? JAPO, WATT, XtraWATT, JCOA, CARMO a vinylových LP desek dosud na CD nevydaných – jde celkem o více než 1000 položek
K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena
190 K?  kniha
9788090771406
K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena
Jaroslav T?ma

U málokterého skladatele nedojde po jeho odchodu k ur?itému odlivu zájmu o odkaz, jenž nám zanechal. Ebenova varhanní díla pat?í podle mého názoru mezi ta, která mají velkou šanci z?stat nadále stabilní sou?ástí repertoáru nejen ?eských, ale i sv?tových varhaník?. Zatím si nalézají svoji cestu zp?t na výsluní se st?ídavými úsp?chy. Ovšem práv? Ned?lní hudba, Laudes nebo Toccatová fuga pat?í k t?m, po nichž ?asto sáhnou n?kte?í ambiciózní interpreti, a to bez ohledu na svoji národnost. Mnozí navíc považují práv? tyto tituly za ur?ité milníky v rámci varhanní tvorby druhé poloviny dvacátého století. Mým cílem bylo prost?ednictvím této publikace o interpretaci p?iblížit a vysv?tlit Ebenovu hudbu jako poselství nad?asové a zárove? snadno za?aditelné do tradic evropské varhanní kultury.

76 str., format 170 x 230, obálka s chlopn?mi matné lamino, vazba V4
Doporu?ená nahrávka Petr Eben: Varhanní hudba F10233

Klavichord - tém?? zapomenutý nástroj
190 K?  kniha
9788090771420
Klavichord - tém?? zapomenutý nástroj
Jaroslav T?ma

Klavichord je tém?? zapomenutým nástrojem zcela neprávem. Plnil svoji úlohu po dlouhá staletí velmi komplexn? a mnohé jeho p?ednosti nemohly být nov?jšími druhy klávesových nástroj? nijak p?evzaty, ani odpovídajícím zp?sobem nahrazeny. A už v?bec ne p?ekonány. Hlavním d?vodem, pro? v pr?b?hu devatenáctého století klavíry a pozd?ji i harmonia vytla?ily definitivn? klavichordy z domácností a salón?, byl obecný požadavek siln?jšího zvuku, svoji roli možná ?áste?n? hrálo i snazší ovládání nov?jších typ? hudebních nástroj?. V sou?asné dob? se ale zcela jasn? ukazuje, že klavichord nelze nadále považovat jen za historickou formu klávesového nástroje, který nemá co ?íci dnešku a který proto m?žeme nechat jen tak ležet ladem v muzeích a možná se jím zabývat v odborné literatu?e. 

76 str., format 170 x 230, barevné fotografie, obálka s chlopn?mi matné lamino, vazba V4
Doporu?ená nahrávka Jaroslav T?ma: Portrét klavichordu F10241

Narozen v ?echách
99 K?  kniha
Narozen v ?echách
Vladimír Merta

texty nejen pís?ové z let 1967 - 1989, tedy z doby nesvobody, poprvé uspo?ádal Standa Houla-Zárybnický

"Zacházení se skute?ností je hlavním vyd?lujícím znakem písni?ká?ských žánr?. Souvisí úzce s typem osobnosti zp?váka, jeho etikou, filozofií, mravním profilem, osobní odvahou a d?sledností. Být písni?ká?em je nejen krásné poslání, ale i t?žká zkouška." (VM v roce 1984)

400 stran, formát 230x160, koláže ?b fotografií Vladimíra Merty, paper-back

O interpretaci varhanní hudby
190 K?  kniha
9788090676800
O interpretaci varhanní hudby
Jaroslav T?ma

Publikace dlouholetého pedagoga HAMU v Praze profesora Jaroslava T?my o varhanní interpretaci si všímá všech b?žných atribut? profesionální varhanní hry. Jedná se nap?. o rytmus, agogiku, artikulaci, barvu i vyzn?ní nástroj? v konkrétním prostoru. P?ehlednou formou p?edstavuje zájemc?m o hlubší proniknutí do dané problematiky záv?ry dvouletého výzkumu, kterého se zú?astnili i studenti a absolventi oboru varhanní hry r?zných vysokých škol, p?edevším HAMU v Praze. Široce zam??ený výzkum interpretace spo?íval nejprve v po?ízení velkého množství nahrávek od hudby renezan?ní až po soudobou. Krom? skladeb nato?ených na varhanách v ?eské republice a v N?mecku zahrnoval výzkum z d?vod? srovnávacích i skladby interpretované na klavichordu, cembalech, kladívkovém klavíru, harmoniu a varhanním positivu. Dopl?kovou prezentací výsledk? výzkumu je 2CD A New Generation and Four Centuries of the Organ in Central Europe (2015, Arta F10214), na kterém se zájemce m?že seznámit s ?adou výsostn? um?leckých snímk? nahraných v rámci výzkumu studenty HAMU a hosty.

156 str., format 170 x 230, obálka s chlopn?mi matné lamino, vazba V4

O smrti i vesele
349 K?  CD kniha
9788087580547
více informací
O smrti i vesele
Martin C. Putna

Písn? barokní a postbarokní
Monteverdi, Šteyer, Bach, Sušil, Offenbach, Ryba, Esterházy, Špork

Zpívají a hrají Martin C. Putna, David Cizner a Musica Fresca

12
následující >

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net