VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Set?ídit podle: Název titulu | Jméno autora | datum zahájení prodeje

The Clavichord
250 K?  book
9788090771437
Jaroslav T?ma
The Clavichord
Klavichord - tém?? zapomenutý nástroj
190 K?  kniha
9788090771420
Jaroslav T?ma
Klavichord - tém?? zapomenutý nástroj

Klavichord je tém?? zapomenutým nástrojem zcela neprávem. Plnil svoji úlohu po dlouhá staletí velmi komplexn? a mnohé jeho p?ednosti nemohly být nov?jšími druhy klávesových nástroj? nijak p?evzaty, ani odpovídajícím zp?sobem nahrazeny. A už v?bec ne p?ekonány. Hlavním d?vodem, pro? v pr?b?hu devatenáctého století klavíry a pozd?ji i harmonia vytla?ily definitivn? klavichordy z domácností a salón?, byl obecný požadavek siln?jšího zvuku, svoji roli možná ?áste?n? hrálo i snazší ovládání nov?jších typ? hudebních nástroj?. V sou?asné dob? se ale zcela jasn? ukazuje, že klavichord nelze nadále považovat jen za historickou formu klávesového nástroje, který nemá co ?íci dnešku a který proto m?žeme nechat jen tak ležet ladem v muzeích a možná se jím zabývat v odborné literatu?e. 

76 str., format 170 x 230, barevné fotografie, obálka s chlopn?mi matné lamino, vazba V4
Doporu?ená nahrávka Jaroslav T?ma: Portrét klavichordu F10241

K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena
190 K?  kniha
9788090771406
Jaroslav T?ma
K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena

U málokterého skladatele nedojde po jeho odchodu k ur?itému odlivu zájmu o odkaz, jenž nám zanechal. Ebenova varhanní díla pat?í podle mého názoru mezi ta, která mají velkou šanci z?stat nadále stabilní sou?ástí repertoáru nejen ?eských, ale i sv?tových varhaník?. Zatím si nalézají svoji cestu zp?t na výsluní se st?ídavými úsp?chy. Ovšem práv? Ned?lní hudba, Laudes nebo Toccatová fuga pat?í k t?m, po nichž ?asto sáhnou n?kte?í ambiciózní interpreti, a to bez ohledu na svoji národnost. Mnozí navíc považují práv? tyto tituly za ur?ité milníky v rámci varhanní tvorby druhé poloviny dvacátého století. Mým cílem bylo prost?ednictvím této publikace o interpretaci p?iblížit a vysv?tlit Ebenovu hudbu jako poselství nad?asové a zárove? snadno za?aditelné do tradic evropské varhanní kultury.

76 str., format 170 x 230, obálka s chlopn?mi matné lamino, vazba V4
Doporu?ená nahrávka Petr Eben: Varhanní hudba F10233

On selected organ compositions by Petr Eben
250 K?  book
9788090771413
Jaroslav T?ma
On selected organ compositions by Petr Eben

When composers die, there is usually a certain decline of interest in their musical legacy. In my opinion, Eben’s organ music has a chance to be among the works that will retain a stable position in the repertoire of organists not only in this country, but also abroad. So far, they have been finding their way back into the limelight with intermittent success. Sunday Music, Laudes, and Toccata Fugue are among the pieces frequently chosen by certain ambitious performers regardless of their nationality. Many also regard these works as milestones of organ music of the latter half of the twentieth century. Through this publication about interpretation, my goal was to introduce and explain Eben’s music as having a timeless message and also as belonging comfortably to the traditions of European organ culture.

T?i sonáty pro cembalo
290 K?  noty
9790706567006
více informací
Josef Antonín Št?pán
T?i sonáty pro cembalo

Zpracování sonát Es dur, B dur, A dur podle jejich prvních tisk? zachovaných v hudebním archivu Arcibiskupského zámku v Krom??íži p?ipravila a kritickými poznámkami opat?ila Petra Ž?árská.

Noty pro cembalo, p?íp. jiný klávesový nástroj
64 stran, formát A4 na výšku, vazba V1

O interpretaci varhanní hudby
190 K?  kniha
9788090676800
Jaroslav T?ma
O interpretaci varhanní hudby

Publikace dlouholetého pedagoga HAMU v Praze profesora Jaroslava T?my o varhanní interpretaci si všímá všech b?žných atribut? profesionální varhanní hry. Jedná se nap?. o rytmus, agogiku, artikulaci, barvu i vyzn?ní nástroj? v konkrétním prostoru. P?ehlednou formou p?edstavuje zájemc?m o hlubší proniknutí do dané problematiky záv?ry dvouletého výzkumu, kterého se zú?astnili i studenti a absolventi oboru varhanní hry r?zných vysokých škol, p?edevším HAMU v Praze. Široce zam??ený výzkum interpretace spo?íval nejprve v po?ízení velkého množství nahrávek od hudby renezan?ní až po soudobou. Krom? skladeb nato?ených na varhanách v ?eské republice a v N?mecku zahrnoval výzkum z d?vod? srovnávacích i skladby interpretované na klavichordu, cembalech, kladívkovém klavíru, harmoniu a varhanním positivu. Dopl?kovou prezentací výsledk? výzkumu je 2CD A New Generation and Four Centuries of the Organ in Central Europe (2015, Arta F10214), na kterém se zájemce m?že seznámit s ?adou výsostn? um?leckých snímk? nahraných v rámci výzkumu studenty HAMU a hosty.

156 str., format 170 x 230, obálka s chlopn?mi matné lamino, vazba V4

Svaté lásky Labirynth
Není k dispozici
350 K? noty
8595017420504
více informací
Michna, T?ma
Svaté lásky Labirynth

Stylové varhanní skladby Jaroslava T?my inspirované slavným vokálním dílem Adama Václava Michny (výb?r z ?eské mariánské muziky, 1647)
Vedle Michnova originálu (s vybranými slokami ke zpívání) je vždy za?azena p?vodní T?mova, ovšem dobová kompozice.

Noty pro varhany, p?íp. jiný klávesový nástroj
76 stran, formát A4 na ší?ku, vazba V1

O smrti i vesele
349 K?  CD kniha
9788087580547
více informací
Martin C. Putna
O smrti i vesele

Písn? barokní a postbarokní
Monteverdi, Šteyer, Bach, Sušil, Offenbach, Ryba, Esterházy, Špork

Zpívají a hrají Martin C. Putna, David Cizner a Musica Fresca

12
následující >

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net