VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

JOSEF VEJVODA – VERSI SANTI

 

F10264   [8595017426421]   vyšlo 5/2021

Vesri Santi
1.
Versi Santi - Salve Regina 5:02
2.
Vesri Santi - Ave Maria 3:12
3.
Vesri Santi - Pater noster 3:51
4.
Paraphrase - Allegretto 6:52
5.
Paraphrase - Lento 7:37
6.
Paraphrase - Vivo 6:50
7.
David and Goliath 8:45
8.
Concertino - Allegro agitato 4:36
9.
Concertino - Lento misterioso 8:13
10.
Concertino - Allegro giocoso 5:52
11.
Perpetuum mobile 3:41
12.
Novelty Concerto, Part 2 2:57
 

1-3 VERSI SANTI for Mezzo-soprano & Strings
4-6 PARAPHRASE for Viola & Strings
7 DAVID AND GOLIATH Fantasy for Violin & Strings 
8-10 CONCERTINO for Oboe & Strings
11 PERPETUUM MOBILE for Oboe & Strings 
12 NOVELTY CONCERTO Part 2 Lento for Oboe & Strings 


 
Koncert k životnímu jubileu Josefa Vejvody
(Sál Martin?, HAMU, Praha, 5. 10. 2020) 

     Na úvod koncertu zazn?la PARAFRÁZE pro violu sólo a smy?ce, v níž sv?j procít?ný mistrovský p?ednes p?edvedl Karel Untermüller. Ve druhé skladb? VERSI SANTI pro mezzosoprán a smy?ce se blýskla sympatická Barbora de Nunes-Cambraia. Celému ve?eru svým vystoupením dodala jisk?ivý nádech, což se pat?i?n? odrazilo i ve více než vst?ícném potlesku návšt?vník?. První ?ást koncertu poté uzav?ela svižná skladba DAVID A GOLIÁŠ pro housle a smy?ce. Koncertní mistr Martin Kos i celý Suk?v komorní orchestr zahráli s velikánskou chutí, což se samoz?ejm? p?eneslo i na publikum, a následné velké ovace tak byly zcela na míst?.
     Ve druhé ?ásti ve?era doslova exceloval ve všech zbývajících skladbách uznávaný hobojista Vilém Veverka, který pat?í k nejrespektovan?jším interpret?m klasické hudby sou?asnosti. Nejprve se blýskl v CONCERTINU pro hoboj a smy?ce, což je velmi dynamická a na provedení i náro?ná t?ív?tá skladba. I další skladba – PERPETUUM MOBILE pro hoboj a smy?ce se odehrávala v podobn? uvoln?ném duchu, a ve?er tak správn? gradoval do spontánního nadšení publika. Na záv?r orchestr spolu se sólistou p?idali ješt? jednu autorovu skladbu, NOVELTY CONCERTO – 2. ?ást LENTO a záv?re?ný potlesk po ní tém?? nebral konce. Klasické skladby se z?etelnými jazzovými odkazy nepochybn? vlily poslucha??m do žil nejen novou sv?žest, ale i pocit mimo?ádného hudebního zážitku, který byl v dnešní prapodivné dob? o to vítan?jší vzpruhou. Díky po?adatel?m i ú?inkujícím za to!

Praha, 8. 10. 2020 Ing. Josef Sléhla, CSc (zkráceno)

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net